Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Enginyeria en electrònica industrial i automàtica/Escola Politècnica Superior (Lleida)

Universitat:Universitat de Lleida

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria en electrònica industrial i automàtica per la Universitat de Lleida
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb sòlides bases en sistemes electrònics industrials, sistemes de control i automatització industrial i un alt component pràctic; així com fomentar l'adquisició d'habilitats i aptituds necessàries en un professional que haurà d'adaptar-se i enfrontar-se a problemes de naturalesa molt diversa en diferents sectors del món industrial i en qualsevol tipus d'empresa o administració.

Així doncs, aquesta titulació s'ha consolidat amb un alt nivell de qualitat i amb flexibilitat per donar resposta eficient i eficaç a les diferents necessitats socials.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UdLEscola Politècnica SuperiorEnginyeria tècnica en informàtica de sistemes
UdLEscola Politècnica SuperiorEnginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà30%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques66.0
Obligatòries135.0
Optatives24.0
Treball fi de grau15.0
Total240.0
Període de pràctiques:
15.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Com s'accedeix
Ofertes
 • Enginyeria en electrònica industrial i automàtica
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:61017     | Places orientatives:40
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
On s'imparteix
Escola Politècnica Superior (UdL)
(Centre propi)
Campus Cappont
Edifici Central de l'Escola Politècnica Superior
C. de Jaume II, 69
25001  Lleida
www.eup.udl.es
Telèfon: 973 70 27 00
Fax: 973 70 27 02


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
 • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
Electrònica industrial
 • Coneixement aplicat d'electrotècnia.
 • Coneixement dels fonaments i les aplicacions de l'electrònica analògica.
 • Coneixement dels fonaments i les aplicacions de l'electrònica digital i els microprocessadors.
 • Coneixement aplicat d'electrònica de potència.
 • Coneixement aplicat d'instrumentació electrònica.
 • Capacitat per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.
 • Coneixement i capacitat per al modelatge i la simulació de sistemes.
 • Coneixements de regulació automàtica i tècniques de control i la seva aplicació en l'automatització industrial.
 • Coneixements de principis i aplicacions dels sistemes robotitzats.
 • Coneixement aplicat d'informàtica industrial i comunicacions.
 • Capacitat per dissenyar sistemes de control i automatització industrial.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Automatització i instrumentació
 • Inspecció industrial
 • Control de processos
 • Informàtica industrial
 • Integració de sistemes.
Sortides professionals
 • Directiu/va, gestor/a i comercial en empreses dins l'àmbit industrial i de serveis
 • Tècnic/a en sistemes de control i automatització de fàbriques, robots i sistemes de visió artificial
 • Dissenyador/a de circuits electrònics, microxips i sistemes domòtics
 • Investigador/a d'energies renovables, sostenibilitat i medi ambient
 • Tècnic/a en l'anàlisi i síntesi de circuits elèctrics i electrònics i les tècniques de control i automatització industrial
 • Informàtic/a industrial i de busos de camp, la instrumentació, la monitorització
 • Supervisor/a de sistemes de control, l'electrònica analògica, la digital i la de potència.
Perspectives de futur de la titulació

Aquesta titulació pretén formar enginyers/es d'ampli espectre, que puguin adaptar-se fàcilment a entorns de treball significativament diferents. Per tant, la formació que s'ofereix és flexible, multidisciplinària i oberta.

D'acord amb els estudis realitzats a nivell estatal i publicats al portal d'Internet Infoempleo del Cercle de progrés:

 • Les persones titulades en enginyeria tècnica industrial ocupen al voltant del 6% del total de l'oferta d'ocupació universitària.
 • L'oferta d'ocupació de l'enginyer/a tècnic/a industrial es troba entre les cinc titulacions més sol·licitades de forma continuada durant els últims quatre anys, superant l'oferta d'ocupació al nombre d'estudiants que acaben la seva formació.

A més, no cal oblidar que la font anterior no recull les dades d'ocupació en l'exercici lliure de la professió, l'activitat de la qual desenvolupen entre el 10% i 20% dels enginyers/es tècnics/ques industrials.

De tot això, podem concloure que les perspectives laborals de les persones titulades són bones.

Institucions d'interès
Enginyers Industrials de Catalunya. Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
http://www.eic.cat
IFAC - Associació Internacional d'Automàtica
Portal en anglès d'una federació multinacional d'organitzacions que representa els professionals, enginyers, investigadors i estudiants que treballen o que es formen en el camp del control automàtic.
http://www.ifac-control.org
ISA - Societat Internacional d'Automàtica. Secció Espanyola
http://www.isa-spain.org
Ciemat. Centre de Recerca Energètica, Mediambiental i Tecnològica. Ministerio d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.ciemat.es
Institut de l'Enginyeria d'Espanya
http://www.iies.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat