Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Enginyeria en electrònica industrial i automàtica/Escola Politècnica Superior (Lleida)

Universitat:Universitat de Lleida

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria en electrònica industrial i automàtica per la Universitat de Lleida
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb bases sòlides en sistemes electrònics industrials, sistemes de control i automatització industrial i un alt component pràctic. D'altra banda, fomentar l'adquisició d'habilitats i aptituds necessàries en un professional que haurà d'adaptar-se i enfrontar-se a problemes de naturalesa molt diversa en diferents sectors del món industrial i en qualsevol tipus d'empresa o administració.

Així doncs, aquesta titulació s'ha consolidat amb un alt nivell de qualitat i amb flexibilitat per donar resposta eficient i eficaç a les diferents necessitats socials.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà30%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques66.0
Obligatòries135.0
Optatives24.0
Treball fi de grau15.0
Total240.0
Període de pràctiques:
15.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria en electrònica industrial i automàtica
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5     |    Codi PIN:61017     |    Places orientatives:45
  • · Enginyeria en electrònica industrial i automàtica (internacional)|    Codi PIN:64009|    Places orientatives:10
   On s'imparteix
   Escola Politècnica Superior (UdL)
   (Centre propi)
   Campus Cappont
   Edifici Central de l'Escola Politècnica Superior
   C. de Jaume II, 69
   25001  Lleida
   www.eup.udl.es
   Telèfon: 973 70 27 00
   Fax: 973 70 27 02


   Món laboral
   Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
   • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
   • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
   • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
   • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
   • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
   • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
   • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
   • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
   • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
   • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
   • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
   Electrònica industrial
   • Coneixement aplicat d'electrotècnia.
   • Coneixement dels fonaments i les aplicacions de l'electrònica analògica.
   • Coneixement dels fonaments i les aplicacions de l'electrònica digital i els microprocessadors.
   • Coneixement aplicat d'electrònica de potència.
   • Coneixement aplicat d'instrumentació electrònica.
   • Capacitat per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.
   • Coneixement i capacitat per al modelatge i la simulació de sistemes.
   • Coneixements de regulació automàtica i tècniques de control i la seva aplicació en l'automatització industrial.
   • Coneixements de principis i aplicacions dels sistemes robotitzats.
   • Coneixement aplicat d'informàtica industrial i comunicacions.
   • Capacitat per dissenyar sistemes de control i automatització industrial.
   Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
   • Automatització i instrumentació
   • inspecció industrial
   • control de processos
   • informàtica industrial
   • integració de sistemes
   Sortides professionals
   • Directiu/iva, gestor/a i comercial en empreses dins l'àmbit industrial i de serveis.
   • Tècnic/a en sistemes de control i automatització de fàbriques, robots i sistemes de visió artificial.
   • Dissenyador/a de circuits electrònics, microxips i sistemes domòtics.
   • Investigador/a d'energies renovables, sostenibilitat i medi ambient.
   • Tècnic/a en l'anàlisi i la síntesi de circuits elèctrics i electrònics i les tècniques de control i automatització industrial.
   • Informàtic/a industrial i de busos de camp, instrumentació, monitorització.
   • Supervisor/a de sistemes de control, electrònica analògica, digital i de potència.
   Institucions d'interès
   Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
   http://www.ccetic.cat
   COGITI - Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial
   http://www.cogiti.es
   ISA - Societat Internacional d'Automàtica. Secció Espanyola
   http://www.isa-spain.org
   Revista Automàtica i Instrumentació
   http://www.automaticaeinstrumentacion.com
   IEEE - Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics
   Portal en anglès d'una associació professional mundial que es dedica a l'avenç de la innovació tecnològica en benefici de la humanitat. Ofereix serveis, ofertes de treball, participació i oportunitats de voluntariat, publicacions, conferències i esdeveniments, formació, guies d'aprenentatge, educació tècnica i recursos educatius preuniversitaris, recursos per al desenvolupament professional, enllaços d'interès, etc.
   http://www.ieee.org
   CENELEC - Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
   http://www.cenelec.eu
   AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
   Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
   http://www.ametic.es
   CDTI - Centre per el Desenvolupament Tecnològic Industrial
   Portal d'una entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Ciència i Innovació que té la missió de prestar una atenció integral a l'empresa innovadora. Ofereix notícies, esdeveniments, beques i premis, ofertes de treball, enllaços d'interès, publicacions, serveis, informació sobre la financiació de projectes i la seva internacionalització, etc.
   http://www.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=1687
   Porta 22
   Espai de noves ocupacions
   http://w27.bcn.cat/porta22/cat
   Els estudis amb * estan en procés de validació
   Avís legal| Sobre gencat| Enquesta