Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Enginyeria agrària i alimentària/Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (Lleida)

Universitat: Universitat de Lleida

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria agrària i alimentària per la Universitat de Lleida
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Mencions: Enginyeria rural i ambiental / Hortofructicultura i jardineria / Indústries agràries i alimentàries / Producció agrària
Objectius de l'estudi

Formar tècnics i tècniques per al sector agroalimentari, capaços de dissenyar i gestionar sistemes productius agraris (agrícoles i ramaders) i indústries agroalimentàries amb la finalitat d'obtenir aliments de qualitat, econòmicament rendibles i respectuosos amb el medi ambient.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà45%
Català50%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques66.0
Obligatòries156.0
Optatives6.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a agrícola
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria Agrària i Alimentària
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:61006     |    Places orientatives:70
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.2
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.1
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.2
    Tecnologia Industrial0.1
On s'imparteix
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (UdL)
(Centre propi)
Campus d'ETSEA
Edificis 3
Av. de l' Alcalde Rovira Roure, 191
25198  Lleida
www.etsea.udl.es
Telèfon: 973 70 25 00
Fax: 973 23 82 64


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de béns mobles o immobles que per la seva naturalesa i característiques quedin inclosos en la tècnica pròpia de la producció agrícola i ramadera (instal·lacions o edificacions, explotacions, infraestructures i vies rurals), la indústria agroalimentària (indústries extractives, fermentatives, làcties, conserveres, hortofructícoles, càrnies, pesqueres, de salaons i, en general, qualsevol altra indústria dedicada a l'elaboració o la transformació, conservació, manipulació i distribució de productes alimentaris) i la jardineria i el paisatgisme (espais verds urbans o rurals —parcs, jardins, vivers, arbratge urbà, etc.—, instal·lacions esportives públiques o privades i entorns sotmesos a recuperació paisatgística).
 • Coneixement adequat dels problemes físics, les tecnologies, la maquinària i els sistemes de subministrament hídric i energètic, els límits imposats per factors pressupostaris i la normativa constructiva, i les relacions entre les instal·lacions o edificacions i explotacions agràries, les indústries agroalimentàries i els espais relacionats amb la jardineria i el paisatgisme amb el seu entorn social i ambiental, així com la necessitat de relacionar aquestes instal·lacions, indústries i espais i el seu entorn amb les necessitats humanes i de preservació del medi ambient.
 • Capacitat per dirigir l'execució de les obres objecte dels projectes relatius a indústries agroalimentàries, explotacions agràries i espais verds i les seves edificacions, infraestructures i instal·lacions, la prevenció de riscos associats a aquesta execució i la direcció d'equips multidisciplinaris i la gestió de recursos humans, d'acord amb criteris deontològics.
 • Capacitat per a la redacció i la signatura de mesuraments, segregacions, parcel·lacions, valoracions i taxacions dins el medi rural, la tècnica pròpia de la indústria agroalimentària i els espais relacionats amb la jardineria i el paisatgisme, tinguin o no tinguin caràcter d'informes pericials per a òrgans judicials o administratius, i amb independència de l'ús al qual estigui destinat el bé moble o immoble objecte d'aquestes actuacions.
 • Capacitat per a la redacció i la signatura d'estudis de desenvolupament rural, d'impacte ambiental i de gestió de residus de les indústries agroalimentàries, explotacions agrícoles i ramaderes, i espais relacionats amb la jardineria i el paisatgisme.
 • Capacitat per a la direcció i la gestió de tota mena d'indústries agroalimentàries, explotacions agrícoles i ramaderes, espais verds urbans o rurals, i àrees esportives públiques o privades, amb coneixement de les noves tecnologies, els processos de qualitat, traçabilitat i certificació i les tècniques de màrqueting i comercialització de productes alimentaris i plantes cultivades.
 • Coneixement en matèries bàsiques, científiques i tecnològiques que permetin un aprenentatge continu, així com una capacitat d'adaptació a noves situacions o entorns canviants.
 • Capacitat de resolució de problemes amb creativitat, iniciativa, metodologia i raonament crític.
 • Capacitat de lideratge, comunicació i transmissió de coneixements, habilitats i destreses en els àmbits socials d'actuació.
 • Capacitat per a la cerca i l'ús de la normativa i la reglamentació relatives al seu àmbit d'actuació.
 • Capacitat per desenvolupar les seves activitats, assumint un compromís social, ètic i ambiental d'acord amb la realitat de l'entorn humà i natural.
 • Capacitat per al treball en equips multidisciplinaris i multiculturals.
Explotacions agropecuàries

- Capacitat per conèixer, comprendre i emprar els principis dels àmbits següents:

 • Tecnologies de la producció animal.
 • Anatomia animal. Fisiologia animal. Sistemes de producció, protecció i explotació animal. Tècniques de producció animal. Genètica i millora animal.
 • Tecnologies de la producció vegetal.
 • Sistemes de producció i explotació. Protecció de conreus contra plagues i malalties. Tecnologia i sistemes de conreu d'espècies herbàcies. Agroenergètica.
 • Enginyeria de les explotacions agropecuàries.
 • Electrificació d'explotacions agropecuàries. Maquinària agrícola. Sistemes i tecnologia del regatge. Construccions agropecuàries. Instal·lacions per a la salut i el benestar animal.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Producció agrària: gestió d'empreses agrícoles i/o ramaderes, a fi d'obtenir productes de qualitat i econòmicament rendibles d'una manera respectuosa amb el medi ambient.
 • Hortofructicultura i jardineria: gestió de la producció i la utilització de plantes (fruiteres, hortalisses, plantes ornamentals) en sistemes eminentment intensius a fi d'obtenir productes de qualitat i econòmicament rendibles d'una manera respectuosa amb el medi ambient. També es fa el disseny i la gestió d'espais verds per a usos recreatius.
 • Enginyeria rural i ambiental: gestió d'una forma respectuosa amb el medi ambient, execució de les infraestructures necessàries per al desenvolupament de l'activitat agrària i la correcció dels impactes ambientals derivats de l'activitat esmentada. També, gestió de la maquinària i les instal·lacions pròpies d'aquesta activitat agrària.
 • Indústries agràries i alimentàries: gestió de la producció en línies i plantes de processament d'aliments, per obtenir productes alimentaris de qualitat i econòmicament rendibles de manera respectuosa amb el medi ambient.
Sortides professionals

Professió regulada d'enginyer/a tècnic/a agrícola amb tasques de gestoria tècnica d'explotacions agrícoles i ramaderes, treball tècnic d'empreses de serveis agraris i de regs, indústries agroalimentàries, assessoria i consultoria, peritatges, direcció d'obres, estudis d'impacte ambiental, estudis de seguretat i salut laboral, projectes agroalimentaris, entre d'altres.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya
http://www.agricoles.org
Consell General de Col·legis Oficials d'Enginyers Tècnics Agrícoles d'Espanya
http://www.agricolas.org
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient. Govern d'Espanya
http://www.magrama.gob.es
JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
http://www.jarc.es/
Direcció General d'Agricultura i Desenvolupament Rural de la CE
http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm
IATA - Institut d'Agroquímica i Tecnologia dels Aliments
http://www.iata.csic.es
Agència Catalana de Seguretat Alimentària
http://www.gencat.cat/salut/acsa/
efsa - Autoritat Europea de Seguretat Alimentària
http://www.efsa.europa.eu
RuralCat. La comunitat virtual agroalimentària i del món rural
http://www.ruralcat.net
EUFIC - Consell Europeu d'Informació sobre Alimentació.
Portal d'una organització sense ànim de lucre que proporciona informació científica sobre la seguretat i la qualitat alimentària i la salut i la nutrició als mitjans de comunicació, adreçada als professionals de la salut i la nutrició i als educadors, de manera que els consumidors puguin entendre-la. El portal ofereix informació, notícies, documents, informes, fòrum, guies, consells, esdeveniments, enllaços d'interès, etc.
http://www.eufic.org
ACCA - Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació
http://acca.iec.cat
aecosan - agència espanyola de consum, seguretat alimentària i nutrició. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Govern d'Espanya
http://aesan.msssi.gob.es/
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta