Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria agrària i alimentària/Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (Lleida)

Universitat:Universitat de Lleida

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria agrària i alimentària per la Universitat de Lleida
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Mencions:Enginyeria rural i ambiental */ Hortofructicultura i jardineria */ Indústries agràries i alimentàries */ Producció agrària *
Objectius de l'estudi

Formar tècnics i tècniques per al sector agroalimentari, capaços de dissenyar i gestionar sistemes productius agraris (agrícoles i ramaders) i indústries agroalimentàries amb la finalitat d'obtenir aliments de qualitat, econòmicament rendibles i respectuosos amb el medi ambient.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UdLEscola Tècnica Superior d'Enginyeria AgràriaEnginyeria tècnica agrícola, especialitat en explotacions agropecuàries
UdLEscola Tècnica Superior d'Enginyeria AgràriaEnginyeria tècnica agrícola, especialitat en hortofructicultura i jardineria
UdLEscola Tècnica Superior d'Enginyeria AgràriaEnginyeria tècnica agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries
UdLEscola Tècnica Superior d'Enginyeria AgràriaEnginyeria tècnica agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà45%
Català50%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques66.0
Obligatòries156.0
Optatives6.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a agrícola
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Enginyeria agrària i alimentària
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:61006     | Places orientatives:70
On s'imparteix
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (UdL)
(Centre propi)
Campus d'ETSEA
Edificis 3
Av. de l' Alcalde Rovira Roure, 191
25198  Lleida
www.etsea.udl.es
Telèfon: 973 70 25 00
Fax: 973 23 82 64


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de béns mobles o immobles que per la seva naturalesa i característiques quedin inclosos en la tècnica pròpia de la producció agrícola i ramadera (instal·lacions o edificacions, explotacions, infraestructures i vies rurals), la indústria agroalimentària (indústries extractives, fermentatives, làcties, conserveres, hortofructícoles, càrnies, pesqueres, de salaons i, en general, qualsevol altra indústria dedicada a l'elaboració o la transformació, conservació, manipulació i distribució de productes alimentaris) i la jardineria i el paisatgisme (espais verds urbans o rurals —parcs, jardins, vivers, arbratge urbà, etc.—, instal·lacions esportives públiques o privades i entorns sotmesos a recuperació paisatgística).
 • Coneixement adequat dels problemes físics, les tecnologies, la maquinària i els sistemes de subministrament hídric i energètic, els límits imposats per factors pressupostaris i la normativa constructiva, i les relacions entre les instal·lacions o edificacions i explotacions agràries, les indústries agroalimentàries i els espais relacionats amb la jardineria i el paisatgisme amb el seu entorn social i ambiental, així com la necessitat de relacionar aquestes instal·lacions, indústries i espais i el seu entorn amb les necessitats humanes i de preservació del medi ambient.
 • Capacitat per dirigir l'execució de les obres objecte dels projectes relatius a indústries agroalimentàries, explotacions agràries i espais verds i les seves edificacions, infraestructures i instal·lacions, la prevenció de riscos associats a aquesta execució i la direcció d'equips multidisciplinaris i la gestió de recursos humans, d'acord amb criteris deontològics.
 • Capacitat per a la redacció i la signatura de mesuraments, segregacions, parcel·lacions, valoracions i taxacions dins el medi rural, la tècnica pròpia de la indústria agroalimentària i els espais relacionats amb la jardineria i el paisatgisme, tinguin o no tinguin caràcter d'informes pericials per a òrgans judicials o administratius, i amb independència de l'ús al qual estigui destinat el bé moble o immoble objecte d'aquestes actuacions.
 • Capacitat per a la redacció i la signatura d'estudis de desenvolupament rural, d'impacte ambiental i de gestió de residus de les indústries agroalimentàries, explotacions agrícoles i ramaderes, i espais relacionats amb la jardineria i el paisatgisme.
 • Capacitat per a la direcció i la gestió de tota mena d'indústries agroalimentàries, explotacions agrícoles i ramaderes, espais verds urbans o rurals, i àrees esportives públiques o privades, amb coneixement de les noves tecnologies, els processos de qualitat, traçabilitat i certificació i les tècniques de màrqueting i comercialització de productes alimentaris i plantes cultivades.
 • Coneixement en matèries bàsiques, científiques i tecnològiques que permetin un aprenentatge continu, així com una capacitat d'adaptació a noves situacions o entorns canviants.
 • Capacitat de resolució de problemes amb creativitat, iniciativa, metodologia i raonament crític.
 • Capacitat de lideratge, comunicació i transmissió de coneixements, habilitats i destreses en els àmbits socials d'actuació.
 • Capacitat per a la cerca i l'ús de la normativa i la reglamentació relatives al seu àmbit d'actuació.
 • Capacitat per desenvolupar les seves activitats, assumint un compromís social, ètic i ambiental d'acord amb la realitat de l'entorn humà i natural.
 • Capacitat per al treball en equips multidisciplinaris i multiculturals.
Explotacions agropecuàries

- Capacitat per conèixer, comprendre i emprar els principis dels àmbits següents:

 • Tecnologies de la producció animal.
 • Anatomia animal. Fisiologia animal. Sistemes de producció, protecció i explotació animal. Tècniques de producció animal. Genètica i millora animal.
 • Tecnologies de la producció vegetal.
 • Sistemes de producció i explotació. Protecció de conreus contra plagues i malalties. Tecnologia i sistemes de conreu d'espècies herbàcies. Agroenergètica.
 • Enginyeria de les explotacions agropecuàries.
 • Electrificació d'explotacions agropecuàries. Maquinària agrícola. Sistemes i tecnologia del regatge. Construccions agropecuàries. Instal·lacions per a la salut i el benestar animal.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Producció agrària: gestió d'empreses agrícoles i/o ramaderes, a fi d'obtenir productes de qualitat i econòmicament rendibles d'una manera respectuosa amb el medi ambient.
 • Hortofructicultura i jardineria: gestió de la producció i la utilització de plantes (fruiteres, hortalisses, plantes ornamentals) en sistemes eminentment intensius a fi d'obtenir productes de qualitat i econòmicament rendibles d'una manera respectuosa amb el medi ambient. També es fa el disseny i la gestió d'espais verds per a usos recreatius.
 • Enginyeria rural i ambiental: gestió d'una forma respectuosa amb el medi ambient, execució de les infraestructures necessàries per al desenvolupament de l'activitat agrària i la correcció dels impactes ambientals derivats de l'activitat esmentada. També, gestió de la maquinària i les instal·lacions pròpies d'aquesta activitat agrària.
 • Indústries agràries i alimentàries: gestió de la producció en línies i plantes de processament d'aliments, per obtenir productes alimentaris de qualitat i econòmicament rendibles de manera respectuosa amb el medi ambient.
Sortides professionals

Professió regulada d'enginyer/a tècnic/a agrícola amb tasques de gestoria tècnica d'explotacions agrícoles i ramaderes, treball tècnic d'empreses de serveis agraris i de regs, indústries agroalimentàries, assessoria i consultoria, peritatges, direcció d'obres, estudis d'impacte ambiental, estudis de seguretat i salut laboral, projectes agroalimentaris, entre d'altres.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya
http://www.agricoles.org
Consell General de Col·legis Oficials d'Enginyers Tècnics Agrícoles d'Espanya
http://www.agricolas.org
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient. Govern d'Espanya
http://www.magrama.gob.es
JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
http://www.jarc.es/
Agroterra. El Líder Mundial del Mercat Agrícola
Portal que ofereix recursos, noticies d'actualitat, ofertes de feina i mercat de compra/venda en l'àmbit agrari.
http://noticias.agroterra.com
IATA - Institut d'Agroquímica i Tecnologia dels Aliments
http://www.iata.csic.es
Agència Catalana de Seguretat Alimentària
http://www.gencat.cat/salut/acsa/
efsa - Autoritat Europea de Seguretat Alimentària
http://www.efsa.europa.eu
EUFIC - Consell Europeu d'Informació sobre Alimentació.
Portal d'una organització sense ànim de lucre que proporciona informació científica sobre la seguretat i la qualitat alimentària i la salut i la nutrició als mitjans de comunicació, adreçada als professionals de la salut i la nutrició i als educadors, de manera que els consumidors puguin entendre-la. El portal ofereix informació, notícies, documents, informes, fòrum, guies, consells, esdeveniments, enllaços d'interès, etc.
http://www.eufic.org
ACCA - Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació
http://acca.iec.cat
aecosan - agència espanyola de consum, seguretat alimentària i nutrició. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Govern d'Espanya
http://www.aecosan.msssi.gob.es
Direcció General d'Agricultura i Desenvolupament Rural de la CE
http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat