Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Enginyeria forestal/Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (Lleida)

Universitat:Universitat de Lleida

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria forestal per la Universitat de Lleida
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Mencions:Gestió de sistemes naturals/ Medi ambient i paisatge
Objectius de l'estudi

Formar tècnics i tècniques en el sector forestal amb habilitat per exercir la professió d'enginyer/a tècnic/a forestal.

La menció de gestió de sistemes naturals pretén aprofundir en les activitats de gestió forestal com diagnosticar, planificar i actuar mitjançant projectes d'enginyeria en els boscos i monts amb finalitats productives o conservadores.

La menció de medi ambient i paisatge comporta un aprofundiment en noves activitats professionals derivades de la correcció d'impactes, de la planificació territorial i de la gestió del paisatge.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà45%
Català50%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries138.0
Optatives30.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a forestal
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria forestal
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5.0     |    Codi PIN:61014     |    Places orientatives:70
  • · Enginyeria forestal (internacional)|    Codi PIN:64010|    Places orientatives:10
   On s'imparteix
   Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (UdL)
   (Centre propi)
   Campus d'ETSEA
   Edificis 3
   Av. de l' Alcalde Rovira Roure, 191
   25198  Lleida
   www.etsea.udl.es
   Telèfon: 973 70 25 00
   Fax: 973 23 82 64


   Món laboral
   Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
   • Capacitat per comprendre els fonaments biològics, químics, físics, matemàtics i dels sistemes de representació necessaris per al desenvolupament de l'activitat professional, així com per identificar els diversos elements biòtics i físics del medi forestal i els recursos naturals renovables susceptibles de protecció, conservació i aprofitaments en l'àmbit forestal.
   • Capacitat per analitzar l'estructura i funció ecològica dels sistemes i recursos forestals, incloent-hi els paisatges.
   • Coneixement dels processos de degradació que afectin els sistemes i recursos forestals (contaminació, plagues i malalties, incendis, etc.) i capacitat per a l'ús de les tècniques de protecció del medi forestal, de restauració hidrològica forestal i de conservació de la biodiversitat.
   • Capacitat per avaluar i corregir l'impacte ambiental, així com per aplicar les tècniques d'auditoria i gestió ambiental.
   • Coneixement de les bases de la millora forestal i capacitat per aplicar-les de manera pràctica en la producció de planta i la biotecnologia.
   • Capacitat per mesurar, inventariar i avaluar els recursos forestals, per aplicar i desenvolupar les tècniques silvícoles i d'ús de tota mena de sistemes forestals, parcs i àrees recreatives, així com les tècniques d'aprofitament de productes forestals fusters i no fusters.
   • Capacitat per resoldre els problemes tècnics derivats de la gestió dels espais naturals.
   • Capacitat per gestionar i protegir les poblacions de fauna forestal, posant l'accent en les de caràcter cinegètic i piscícola.
   • Coneixements d'hidràulica, construcció, electrificació, camins forestals, maquinària i mecanització necessaris tant per a la gestió dels sistemes forestals com per a la seva conservació.
   • Capacitat per aplicar les tècniques d'ordenació forestal i planificació del territori, així com els criteris i indicadors de la gestió forestal sostenible en el marc dels procediments de certificació forestal.
   • Capacitat per caracteritzar les propietats anatòmiques i tecnològiques de les primeres matèries forestals fusteres i no fusteres, així com de les tecnologies i indústries d'aquestes primeres matèries.
   • Capacitat d'organització i planificació d'empreses i altres institucions, amb coneixement de les disposicions legislatives que les afecten i dels fonaments del màrqueting i la comercialització de productes forestals.
   • Capacitat per dissenyar, dirigir, elaborar, implementar i interpretar projectes i plans, així com per redactar informes tècnics, memòries de reconeixement, valoracions, peritatges i taxacions.
   • Capacitat per entendre, interpretar i adoptar els avenços científics en el camp forestal, per desenvolupar i transferir tecnologia i per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
   Explotacions forestals

   - Capacitat per conèixer, comprendre i emprar els principis dels àmbits següents:

   • Praticultura i sistemes agroforestals.
   • Repoblacions forestals.
   • Ordenació de monts.
   • Millora forestal.
   • Jardineria i vivers.
   • Malalties i plagues forestals.
   • Gestió de caça i pesca. Sistemes aqüícoles.
   • Ordenació i planificació del territori.
   • Paisatgisme forestal.
   • Hidrologia i restauració hidrologicoforestal.
   • Recuperació d'espais degradats.
   • Prevenció i lluita contra incendis forestals.
   Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
   • Empreses de serveis forestals: vivers, maquinària, tractaments fitosanitaris, informàtica agrària, etc.
   • Administracions públiques agràries: Unió Europea, estat, comunitats autònomes, ajuntaments.
   • Exercici lliure de la professió: projectes, assessoria, consultoria, peritatges, direcció d'obres, estudis d'impacte mediambiental, estudis de seguretat i salut laboral, etc.
   Sortides professionals

   Enginyer/a tècnic/a forestal en l'especialitat d'explotacions forestals, realitzant les tasques següents:

   • planificació i gestió dels recursos forestals
   • restauració i defensa del medi natural
   • protecció del medi ambient
   • realització de projectes de construcció en l'àmbit de les seves competències
   • gestió tècnica d'explotacions forestals
   Institucions d'interès
   Col·legi d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya
   http://www.etforestals.org
   Il·lustre Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals i Graduats en Enginyeria Forestal i Medi Natural
   http://www.forestales.net
   Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya
   http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
   Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient. Govern d'Espanya
   http://www.magrama.gob.es
   Observatori forestal català
   http://www.observatoriforestal.cat/
   AEG - Associació d'Enginyers Ambientals i Geològics
   http://www.aegweb.org
   Agència Europea de Medi Ambient
   http://www.eea.europa.eu
   Ciemat. Centre de Recerca Energètica, Mediambiental i Tecnològica. Ministerio d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
   http://www.ciemat.es
   Porta 22
   Espai de noves ocupacions
   http://w27.bcn.cat/porta22/cat
   Els estudis amb * estan en procés de validació
   Avís legal| Sobre gencat| Enquesta