Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria forestal/Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (Lleida)

Universitat:Universitat de Lleida

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria forestal per la Universitat de Lleida
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Mencions:Gestió de sistemes naturals/ Medi ambient i paisatge
Objectius de l'estudi

Formar tècnics/ques al sector forestal habilitats per a l'exercici de la professió d'enginyer/a tècnic/a forestal.

La menció de gestió de sistemes naturals preten aprofundir en les activitats de gestió forestal com diagnosticar, planificar i actuar mitjançant projectes d'enginyeria en els boscos i monts amb finalitats productives o conservadores.

La menció de medi ambient i paisatge suposa un aprofundiment en noves activitats professionals derivades de la correcció d'impactes, de la planificació territorial i de la gestió del paisatge.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UdLEscola Tècnica Superior d'Enginyeria AgràriaEnginyeria tècnica forestal, especialitat en explotacions forestals
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà45%
Català50%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries138.0
Optatives30.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a forestal
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Enginyeria forestal
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:61014     | Places orientatives:80
On s'imparteix
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (UdL)
(Centre propi)
Campus d'ETSEA
Edificis 3
Av. de l' Alcalde Rovira Roure, 191
25198  Lleida
www.etsea.udl.es
Telèfon: 973 70 25 00
Fax: 973 23 82 64


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per comprendre els fonaments biològics, químics, físics, matemàtics i dels sistemes de representació necessaris per al desenvolupament de l'activitat professional, així com per identificar els diversos elements biòtics i físics del medi forestal i els recursos naturals renovables susceptibles de protecció, conservació i aprofitaments en l'àmbit forestal.
 • Capacitat per analitzar l'estructura i funció ecològica dels sistemes i recursos forestals, incloent-hi els paisatges.
 • Coneixement dels processos de degradació que afectin els sistemes i recursos forestals (contaminació, plagues i malalties, incendis, etc.) i capacitat per a l'ús de les tècniques de protecció del medi forestal, de restauració hidrològica forestal i de conservació de la biodiversitat.
 • Capacitat per avaluar i corregir l'impacte ambiental, així com per aplicar les tècniques d'auditoria i gestió ambiental.
 • Coneixement de les bases de la millora forestal i capacitat per aplicar-les de manera pràctica en la producció de planta i la biotecnologia.
 • Capacitat per mesurar, inventariar i avaluar els recursos forestals, per aplicar i desenvolupar les tècniques silvícoles i d'ús de tota mena de sistemes forestals, parcs i àrees recreatives, així com les tècniques d'aprofitament de productes forestals fusters i no fusters.
 • Capacitat per resoldre els problemes tècnics derivats de la gestió dels espais naturals.
 • Capacitat per gestionar i protegir les poblacions de fauna forestal, posant l'accent en les de caràcter cinegètic i piscícola.
 • Coneixements d'hidràulica, construcció, electrificació, camins forestals, maquinària i mecanització necessaris tant per a la gestió dels sistemes forestals com per a la seva conservació.
 • Capacitat per aplicar les tècniques d'ordenació forestal i planificació del territori, així com els criteris i indicadors de la gestió forestal sostenible en el marc dels procediments de certificació forestal.
 • Capacitat per caracteritzar les propietats anatòmiques i tecnològiques de les primeres matèries forestals fusteres i no fusteres, així com de les tecnologies i indústries d'aquestes primeres matèries.
 • Capacitat d'organització i planificació d'empreses i altres institucions, amb coneixement de les disposicions legislatives que les afecten i dels fonaments del màrqueting i la comercialització de productes forestals.
 • Capacitat per dissenyar, dirigir, elaborar, implementar i interpretar projectes i plans, així com per redactar informes tècnics, memòries de reconeixement, valoracions, peritatges i taxacions.
 • Capacitat per entendre, interpretar i adoptar els avenços científics en el camp forestal, per desenvolupar i transferir tecnologia i per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
Explotacions forestals

- Capacitat per conèixer, comprendre i emprar els principis dels àmbits següents:

 • Praticultura i sistemes agroforestals.
 • Repoblacions forestals.
 • Ordenació de monts.
 • Millora forestal.
 • Jardineria i vivers.
 • Malalties i plagues forestals.
 • Gestió de caça i pesca. Sistemes aqüícoles.
 • Ordenació i planificació del territori.
 • Paisatgisme forestal.
 • Hidrologia i restauració hidrologicoforestal.
 • Recuperació d'espais degradats.
 • Prevenció i lluita contra incendis forestals.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Empreses de serveis forestals: vivers, maquinària, tractaments fitosanitaris, informàtica agrària, etc.
 • Administracions públiques agràries: Unió Europea, estat, comunitats autònomes, ajuntaments.
 • Exercici lliure de la professió: projectes, assessoria, consultoria, peritatges, direcció d'obres, estudis d'impacte mediambiental, estudis de seguretat i salut laboral, etc.
Sortides professionals

Enginyer/a tècnic/a forestal en l'especialitat d'explotacions forestals, realitzant tasques de:

 • Planificació i gestió dels recursos forestals.
 • Restauració i defensa del medi natural.
 • Protecció del medi ambient.
 • Realització de projectes de construcció en l'àmbit de les seves competències.
 • Gestió tècnica d'explotacions forestals.
Institucions d'interès
Col·legi d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya
http://www.etforestals.org
Il·lustre Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals i Graduats en Enginyeria Forestal i Medi Natural
http://www.forestales.net
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient. Govern d'Espanya
http://www.magrama.gob.es
ACA - Associació de ciències ambientals
http://www.cienciasambientales.org.es/
AEG - Associació d'Enginyers Ambientals i Geològics
http://www.aegweb.org
Agència Europea de Medi Ambient
http://www.eea.europa.eu
Ciemat. Centre de Recerca Energètica, Mediambiental i Tecnològica. Ministerio d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.ciemat.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat