Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria forestal/Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (Lleida)

Universitat:Universitat de Lleida

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria forestal per la Universitat de Lleida
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Mencions:Gestió de sistemes naturals/ Medi ambient i paisatge
Objectius de l'estudi

Formar tècnics i tècniques en el sector forestal amb habilitat per exercir la professió d'enginyer/a tècnic/a forestal.

La menció de gestió de sistemes naturals pretén aprofundir en les activitats de gestió forestal com diagnosticar, planificar i actuar mitjançant projectes d'enginyeria en els boscos i monts amb finalitats productives o conservadores.

La menció de medi ambient i paisatge comporta un aprofundiment en noves activitats professionals derivades de la correcció d'impactes, de la planificació territorial i de la gestió del paisatge.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà45%
Català50%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries138.0
Optatives30.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a forestal
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Enginyeria forestal
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.0     | Codi PIN:61014     | Places orientatives:70
 • Enginyeria forestal (internacional)| Codi PIN:64010| Places orientatives:10
On s'imparteix
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (UdL)
(Centre propi)
Campus d'ETSEA
Edificis 3
Av. de l' Alcalde Rovira Roure, 191
25198  Lleida
www.etsea.udl.es
Telèfon: 973 70 25 00
Fax: 973 23 82 64


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per comprendre els fonaments biològics, químics, físics, matemàtics i dels sistemes de representació necessaris per al desenvolupament de l'activitat professional, així com per identificar els diversos elements biòtics i físics del medi forestal i els recursos naturals renovables susceptibles de protecció, conservació i aprofitaments en l'àmbit forestal.
 • Capacitat per analitzar l'estructura i funció ecològica dels sistemes i recursos forestals, incloent-hi els paisatges.
 • Coneixement dels processos de degradació que afectin els sistemes i recursos forestals (contaminació, plagues i malalties, incendis, etc.) i capacitat per a l'ús de les tècniques de protecció del medi forestal, de restauració hidrològica forestal i de conservació de la biodiversitat.
 • Capacitat per avaluar i corregir l'impacte ambiental, així com per aplicar les tècniques d'auditoria i gestió ambiental.
 • Coneixement de les bases de la millora forestal i capacitat per aplicar-les de manera pràctica en la producció de planta i la biotecnologia.
 • Capacitat per mesurar, inventariar i avaluar els recursos forestals, per aplicar i desenvolupar les tècniques silvícoles i d'ús de tota mena de sistemes forestals, parcs i àrees recreatives, així com les tècniques d'aprofitament de productes forestals fusters i no fusters.
 • Capacitat per resoldre els problemes tècnics derivats de la gestió dels espais naturals.
 • Capacitat per gestionar i protegir les poblacions de fauna forestal, posant l'accent en les de caràcter cinegètic i piscícola.
 • Coneixements d'hidràulica, construcció, electrificació, camins forestals, maquinària i mecanització necessaris tant per a la gestió dels sistemes forestals com per a la seva conservació.
 • Capacitat per aplicar les tècniques d'ordenació forestal i planificació del territori, així com els criteris i indicadors de la gestió forestal sostenible en el marc dels procediments de certificació forestal.
 • Capacitat per caracteritzar les propietats anatòmiques i tecnològiques de les primeres matèries forestals fusteres i no fusteres, així com de les tecnologies i indústries d'aquestes primeres matèries.
 • Capacitat d'organització i planificació d'empreses i altres institucions, amb coneixement de les disposicions legislatives que les afecten i dels fonaments del màrqueting i la comercialització de productes forestals.
 • Capacitat per dissenyar, dirigir, elaborar, implementar i interpretar projectes i plans, així com per redactar informes tècnics, memòries de reconeixement, valoracions, peritatges i taxacions.
 • Capacitat per entendre, interpretar i adoptar els avenços científics en el camp forestal, per desenvolupar i transferir tecnologia i per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
Explotacions forestals

- Capacitat per conèixer, comprendre i emprar els principis dels àmbits següents:

 • Praticultura i sistemes agroforestals.
 • Repoblacions forestals.
 • Ordenació de monts.
 • Millora forestal.
 • Jardineria i vivers.
 • Malalties i plagues forestals.
 • Gestió de caça i pesca. Sistemes aqüícoles.
 • Ordenació i planificació del territori.
 • Paisatgisme forestal.
 • Hidrologia i restauració hidrologicoforestal.
 • Recuperació d'espais degradats.
 • Prevenció i lluita contra incendis forestals.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Empreses de serveis forestals: vivers, maquinària, tractaments fitosanitaris, informàtica agrària, etc.
 • Administracions públiques agràries: Unió Europea, estat, comunitats autònomes, ajuntaments.
 • Exercici lliure de la professió: projectes, assessoria, consultoria, peritatges, direcció d'obres, estudis d'impacte mediambiental, estudis de seguretat i salut laboral, etc.
Sortides professionals

Enginyer/a tècnic/a forestal en l'especialitat d'explotacions forestals, realitzant les tasques següents:

 • planificació i gestió dels recursos forestals
 • restauració i defensa del medi natural
 • protecció del medi ambient
 • realització de projectes de construcció en l'àmbit de les seves competències
 • gestió tècnica d'explotacions forestals
Institucions d'interès
Observatori forestal català
http://www.observatoriforestal.cat/
Avís legal| Sobre gencat