Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria agroalimentària/Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química de Tarragona (Tarragona)

Universitat:Universitat Rovira i Virgili

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria agroalimentària per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Aquest grau desenvolupa els coneixements científics i tècnics necessaris per a la transformació i el processament d'aliments (conservació, congelació, elaboració de precuinats, etc.) per tal d'oferir una diversitat més gran de productes al consumidor amb les garanties consegüents de seguretat alimentària. A més, ofereix el perfil professional necessari per al desenvolupament de les activitats pròpies de l'àmbit agroalimentari i típiques del caràcter d'enginyeria de la titulació. La industrialització en l'elaboració d'aliments presenta una sèrie d'aspectes característics que li permeten diferenciar-se de la resta de sectors industrials. En aquest sentit, cal destacar-ne la complexitat i l'heterogeneïtat, ja que engloba un conjunt d'àrees que desenvolupen processos de producció, utilitzen matèries primeres i dissenyen productes finals que incorporen uns requeriments tecnològics molt específics.

El graduat o graduada és un titulat universitari que té com a funció principal la gestió de la producció en línies i plantes de processament d'aliments, amb la finalitat d'obtenir productes alimentaris de qualitat i econòmicament rendibles d'una manera respectuosa amb el medi ambient. Els perfils específics inclouen: tecnologia i processament de productes agroalimentaris, disseny, càlcul i manteniment d'equips i instal·lacions, gestió mediambiental, enginyeria d'obres i projectes d'indústries agroalimentàries, control i automatització de processos, gestió d'empreses i comercialització de productes agroalimentaris, gestió i control de la qualitat i seguretat alimentària i desenvolupament i innovació agroalimentària.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà20%
Català75%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques69.0
Obligatòries150.0
Optatives9.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a agrícola
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Enginyeria agroalimentària
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.0     | Codi PIN:71036     | Places orientatives:40
On s'imparteix
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química de Tarragona (URV)
(Centre propi)
Campus Sescelades
Av. dels Països Catalans, 26
43007  Tarragona
www.etseq.urv.es
Telèfon: 977 55 97 00
Fax: 977 55 96 99


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de béns mobles o immobles que per la seva naturalesa i característiques quedin inclosos en la tècnica pròpia de la producció agrícola i ramadera (instal·lacions o edificacions, explotacions, infraestructures i vies rurals), la indústria agroalimentària (indústries extractives, fermentatives, làcties, conserveres, hortofructícoles, càrnies, pesqueres, de salaons i, en general, qualsevol altra indústria dedicada a l'elaboració o la transformació, conservació, manipulació i distribució de productes alimentaris) i la jardineria i el paisatgisme (espais verds urbans o rurals —parcs, jardins, vivers, arbratge urbà, etc.—, instal·lacions esportives públiques o privades i entorns sotmesos a recuperació paisatgística).
 • Coneixement adequat dels problemes físics, les tecnologies, la maquinària i els sistemes de subministrament hídric i energètic, els límits imposats per factors pressupostaris i la normativa constructiva, i les relacions entre les instal·lacions o edificacions i explotacions agràries, les indústries agroalimentàries i els espais relacionats amb la jardineria i el paisatgisme amb el seu entorn social i ambiental, així com la necessitat de relacionar aquestes instal·lacions, indústries i espais i el seu entorn amb les necessitats humanes i de preservació del medi ambient.
 • Capacitat per dirigir l'execució de les obres objecte dels projectes relatius a indústries agroalimentàries, explotacions agràries i espais verds i les seves edificacions, infraestructures i instal·lacions, la prevenció de riscos associats a aquesta execució i la direcció d'equips multidisciplinaris i la gestió de recursos humans, d'acord amb criteris deontològics.
 • Capacitat per a la redacció i la signatura de mesuraments, segregacions, parcel·lacions, valoracions i taxacions dins el medi rural, la tècnica pròpia de la indústria agroalimentària i els espais relacionats amb la jardineria i el paisatgisme, tinguin o no tinguin caràcter d'informes pericials per a òrgans judicials o administratius, i amb independència de l'ús al qual estigui destinat el bé moble o immoble objecte d'aquestes actuacions.
 • Capacitat per a la redacció i la signatura d'estudis de desenvolupament rural, d'impacte ambiental i de gestió de residus de les indústries agroalimentàries, explotacions agrícoles i ramaderes, i espais relacionats amb la jardineria i el paisatgisme.
 • Capacitat per a la direcció i la gestió de tota mena d'indústries agroalimentàries, explotacions agrícoles i ramaderes, espais verds urbans o rurals, i àrees esportives públiques o privades, amb coneixement de les noves tecnologies, els processos de qualitat, traçabilitat i certificació i les tècniques de màrqueting i comercialització de productes alimentaris i plantes cultivades.
 • Coneixement en matèries bàsiques, científiques i tecnològiques que permetin un aprenentatge continu, així com una capacitat d'adaptació a noves situacions o entorns canviants.
 • Capacitat de resolució de problemes amb creativitat, iniciativa, metodologia i raonament crític.
 • Capacitat de lideratge, comunicació i transmissió de coneixements, habilitats i destreses en els àmbits socials d'actuació.
 • Capacitat per a la cerca i l'ús de la normativa i la reglamentació relatives al seu àmbit d'actuació.
 • Capacitat per desenvolupar les seves activitats, assumint un compromís social, ètic i ambiental d'acord amb la realitat de l'entorn humà i natural.
 • Capacitat per al treball en equips multidisciplinaris i multiculturals.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Sector privat: empreses agroalimentàries, consultories tècniques, enginyeries, cooperatives agrícoles/agroalimentàries.
 • Administració pública: centres de recerca i/o tecnològics en l'àmbit agroalimentari, departaments de sanitat, agricultura, alimentació, acció rural i medi rural de l'Administració estatal, autonòmica, local i comarcal, etc.
 • Exercici lliure de la professió.
Sortides professionals
 • Tècnic/a de producció en indústries alimentàries.
 • Tècnic/a de control de qualitat en indústries alimentàries.
 • Enginyer/a de projectes d'instal·lacions i d'indústries agroalimentàries.
 • Tècnic/a d'empreses auxiliars: equips, additius, embalatges, comercialització, etc.
 • Tècnic/a d'administracions públiques agràries: Unió Europea, Estat, comunitats autònomes, ajuntaments.
 • Exercici lliure de la professió: projectes, assessoria, consultoria, peritatges, direcció d'obres, estudis d'impacte mediambiental, estudis de seguretat i salut laboral, etc.
 • Altres activitats amb requeriments de titulació de grau.
Perspectives de futur de la titulació

El sector agroalimentari en els àmbits català, espanyol i europeu és un dels que presenta una rellevància econòmica més destacada.

A Catalunya, la indústria de l'alimentació i les begudes destaca com una de les especialitzacions principals i constitueix el primer sector industrial en importància, juntament amb el químic i farmacèutic, segons el volum de facturació (Generalitat de Catalunya, 2006).

A l'economia espanyola, el sector alimentari té un pes específic destacat, ja que constitueix el primer sector de la indústria manufacturera.

Aquest sector basa el seu creixement constant a potenciar l'excel·lència del producte i el prestigi de la marca així com la investigació i el desenvolupament. Aconseguir aquests objectius d'excel·lència i innovació planteja la necessitat d'incorporar professionals que puguin donar resposta a aquests reptes.

Institucions d'interès
Direcció General d'Agricultura i Desenvolupament Rural de la CE
http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm
Avís legal| Sobre gencat