Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Enginyeria agroalimentària/Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química de Tarragona (Tarragona)

Universitat:Universitat Rovira i Virgili

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria agroalimentària per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Aquest grau desenvolupa els coneixements científics i tècnics necessaris per a la transformació i el processament d'aliments (conservació, congelació, elaboració de precuinats, etc.) per tal d'oferir una diversitat més gran de productes al consumidor amb les garanties consegüents de seguretat alimentària. A més, ofereix el perfil professional necessari per al desenvolupament de les activitats pròpies de l'àmbit agroalimentari i típiques del caràcter d'enginyeria de la titulació. La industrialització en l'elaboració d'aliments presenta una sèrie d'aspectes característics que li permeten diferenciar-se de la resta de sectors industrials. En aquest sentit, cal destacar-ne la complexitat i l'heterogeneïtat, ja que engloba un conjunt d'àrees que desenvolupen processos de producció, utilitzen matèries primeres i dissenyen productes finals que incorporen uns requeriments tecnològics molt específics.

El graduat o graduada és un titulat universitari que té com a funció principal la gestió de la producció en línies i plantes de processament d'aliments, amb la finalitat d'obtenir productes alimentaris de qualitat i econòmicament rendibles d'una manera respectuosa amb el medi ambient. Els perfils específics inclouen: tecnologia i processament de productes agroalimentaris, disseny, càlcul i manteniment d'equips i instal·lacions, gestió mediambiental, enginyeria d'obres i projectes d'indústries agroalimentàries, control i automatització de processos, gestió d'empreses i comercialització de productes agroalimentaris, gestió i control de la qualitat i seguretat alimentària i desenvolupament i innovació agroalimentària.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà20%
Català75%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques69.0
Obligatòries150.0
Optatives9.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a agrícola
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria agroalimentària
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5.0     |    Codi PIN:71036     |    Places orientatives:40
  On s'imparteix
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química de Tarragona (URV)
  (Centre propi)
  Campus Sescelades
  Av. dels Països Catalans, 26
  43007  Tarragona
  www.etseq.urv.es
  Telèfon: 977 55 97 00
  Fax: 977 55 96 99


  Món laboral
  Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
  • Capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de béns mobles o immobles que per la seva naturalesa i característiques quedin inclosos en la tècnica pròpia de la producció agrícola i ramadera (instal·lacions o edificacions, explotacions, infraestructures i vies rurals), la indústria agroalimentària (indústries extractives, fermentatives, làcties, conserveres, hortofructícoles, càrnies, pesqueres, de salaons i, en general, qualsevol altra indústria dedicada a l'elaboració o la transformació, conservació, manipulació i distribució de productes alimentaris) i la jardineria i el paisatgisme (espais verds urbans o rurals —parcs, jardins, vivers, arbratge urbà, etc.—, instal·lacions esportives públiques o privades i entorns sotmesos a recuperació paisatgística).
  • Coneixement adequat dels problemes físics, les tecnologies, la maquinària i els sistemes de subministrament hídric i energètic, els límits imposats per factors pressupostaris i la normativa constructiva, i les relacions entre les instal·lacions o edificacions i explotacions agràries, les indústries agroalimentàries i els espais relacionats amb la jardineria i el paisatgisme amb el seu entorn social i ambiental, així com la necessitat de relacionar aquestes instal·lacions, indústries i espais i el seu entorn amb les necessitats humanes i de preservació del medi ambient.
  • Capacitat per dirigir l'execució de les obres objecte dels projectes relatius a indústries agroalimentàries, explotacions agràries i espais verds i les seves edificacions, infraestructures i instal·lacions, la prevenció de riscos associats a aquesta execució i la direcció d'equips multidisciplinaris i la gestió de recursos humans, d'acord amb criteris deontològics.
  • Capacitat per a la redacció i la signatura de mesuraments, segregacions, parcel·lacions, valoracions i taxacions dins el medi rural, la tècnica pròpia de la indústria agroalimentària i els espais relacionats amb la jardineria i el paisatgisme, tinguin o no tinguin caràcter d'informes pericials per a òrgans judicials o administratius, i amb independència de l'ús al qual estigui destinat el bé moble o immoble objecte d'aquestes actuacions.
  • Capacitat per a la redacció i la signatura d'estudis de desenvolupament rural, d'impacte ambiental i de gestió de residus de les indústries agroalimentàries, explotacions agrícoles i ramaderes, i espais relacionats amb la jardineria i el paisatgisme.
  • Capacitat per a la direcció i la gestió de tota mena d'indústries agroalimentàries, explotacions agrícoles i ramaderes, espais verds urbans o rurals, i àrees esportives públiques o privades, amb coneixement de les noves tecnologies, els processos de qualitat, traçabilitat i certificació i les tècniques de màrqueting i comercialització de productes alimentaris i plantes cultivades.
  • Coneixement en matèries bàsiques, científiques i tecnològiques que permetin un aprenentatge continu, així com una capacitat d'adaptació a noves situacions o entorns canviants.
  • Capacitat de resolució de problemes amb creativitat, iniciativa, metodologia i raonament crític.
  • Capacitat de lideratge, comunicació i transmissió de coneixements, habilitats i destreses en els àmbits socials d'actuació.
  • Capacitat per a la cerca i l'ús de la normativa i la reglamentació relatives al seu àmbit d'actuació.
  • Capacitat per desenvolupar les seves activitats, assumint un compromís social, ètic i ambiental d'acord amb la realitat de l'entorn humà i natural.
  • Capacitat per al treball en equips multidisciplinaris i multiculturals.
  Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
  • Sector privat: empreses agroalimentàries, consultories tècniques, enginyeries, cooperatives agrícoles/agroalimentàries.
  • Administració pública: centres de recerca i/o tecnològics en l'àmbit agroalimentari, departaments de sanitat, agricultura, alimentació, acció rural i medi rural de l'Administració estatal, autonòmica, local i comarcal, etc.
  • Exercici lliure de la professió.
  Sortides professionals
  • Tècnic/a de producció en indústries alimentàries.
  • Tècnic/a de control de qualitat en indústries alimentàries.
  • Enginyer/a de projectes d'instal·lacions i d'indústries agroalimentàries.
  • Tècnic/a d'empreses auxiliars: equips, additius, embalatges, comercialització, etc.
  • Tècnic/a d'administracions públiques agràries: Unió Europea, Estat, comunitats autònomes, ajuntaments.
  • Exercici lliure de la professió: projectes, assessoria, consultoria, peritatges, direcció d'obres, estudis d'impacte mediambiental, estudis de seguretat i salut laboral, etc.
  • Altres activitats amb requeriments de titulació de grau.
  Perspectives de futur de la titulació

  El sector agroalimentari en els àmbits català, espanyol i europeu és un dels que presenta una rellevància econòmica més destacada.

  A Catalunya, la indústria de l'alimentació i les begudes destaca com una de les especialitzacions principals i constitueix el primer sector industrial en importància, juntament amb el químic i farmacèutic, segons el volum de facturació (Generalitat de Catalunya, 2006).

  A l'economia espanyola, el sector alimentari té un pes específic destacat, ja que constitueix el primer sector de la indústria manufacturera.

  Aquest sector basa el seu creixement constant a potenciar l'excel·lència del producte i el prestigi de la marca així com la investigació i el desenvolupament. Aconseguir aquests objectius d'excel·lència i innovació planteja la necessitat d'incorporar professionals que puguin donar resposta a aquests reptes.

  Institucions d'interès
  Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya
  http://www.agricoles.org
  Consell General de Col·legis Oficials d'Enginyers Tècnics Agrícoles d'Espanya
  http://www.agricolas.org
  Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya
  http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
  Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient. Govern d'Espanya
  http://www.magrama.gob.es
  JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
  http://www.jarc.es/
  Direcció General d'Agricultura i Desenvolupament Rural de la CE
  http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm
  IATA - Institut d'Agroquímica i Tecnologia dels Aliments
  http://www.iata.csic.es
  Agència Catalana de Seguretat Alimentària
  http://www.gencat.cat/salut/acsa/
  efsa - Autoritat Europea de Seguretat Alimentària
  http://www.efsa.europa.eu
  RuralCat. La comunitat virtual agroalimentària i del món rural
  http://www.ruralcat.net
  EUFIC - Consell Europeu d'Informació sobre Alimentació.
  Portal d'una organització sense ànim de lucre que proporciona informació científica sobre la seguretat i la qualitat alimentària i la salut i la nutrició als mitjans de comunicació, adreçada als professionals de la salut i la nutrició i als educadors, de manera que els consumidors puguin entendre-la. El portal ofereix informació, notícies, documents, informes, fòrum, guies, consells, esdeveniments, enllaços d'interès, etc.
  http://www.eufic.org
  ACCA - Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació
  http://acca.iec.cat
  aecosan - agència espanyola de consum, seguretat alimentària i nutrició. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Govern d'Espanya
  http://aesan.msssi.gob.es/
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  http://w27.bcn.cat/porta22/cat
  Els estudis amb * estan en procés de validació
  Avís legal| Sobre gencat| Enquesta