Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria mecànica/Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química de Tarragona (Tarragona)

Universitat:Universitat Rovira i Virgili

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria mecànica per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Formar especialistes en l'àrea d'enginyeria mecànica d'ampli espectre amb capacitat d'innovació i adaptació als canvis de la tecnologia i de la societat actual.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà15%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries141.0
Optatives27.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Enginyeria mecànica
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.0     | Codi PIN:71040     | Places orientatives:60
On s'imparteix
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química de Tarragona (URV)
(Centre propi)
Campus Sescelades
Av. dels Països Catalans, 26
43007  Tarragona
www.etseq.urv.es
Telèfon: 977 55 97 00
Fax: 977 55 96 99


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
 • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
Mecànica
 • Coneixements i capacitats per aplicar les tècniques d'enginyeria gràfica.
 • Coneixements i capacitats per al càlcul, el disseny i l'assaig de màquines.
 • Coneixements aplicats d'enginyeria tèrmica.
 • Coneixements i capacitats per aplicar els fonaments de l'elasticitat i la resistència de materials en el comportament de sòlids reals.
 • Coneixements i capacitat per al càlcul i el disseny d'estructures i construccions industrials.
 • Coneixement aplicat dels fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.
 • Coneixements i capacitats per a l'aplicació de l'enginyeria de materials.
 • Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Capacitat per al disseny i l'assaig de nous productes o elements de màquines amb programes CAD.
 • Capacitat per a l'estudi amb elements finits i amb programes CAE, simulacions i fabricació de peces especials i prototipus.
 • Capacitat per programar robots i obtenir programes de control numèric amb sistemes CAM.
 • Capacitat per formar part de les àrees de gestió, organització, planificació, qualitat i medi ambient, i de l'àrea comercial de les empreses relacionades amb aquest tipus d'activitats.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Departaments de mecànica dins del sector de les indústries, especialment de l'alimentària, l'automobilística, la química, l'elèctrica, l'electrònica i la branca de la robòtica industrial.

Sortides professionals
 • Planificador/a i gestor/a de projectes relacionats amb els sistemes de refrigeració i fred industrial, ventilació i calefacció.
 • Dissenyador/a i director/a de projectes d'estructures i instal·lacions industrials.
 • Projector/a i dissenyador/a de sistemes mecànics.
 • Dissenyador/a i controlador/a dels processos relacionats amb la fabricació de les màquines, així com els accionaments mecànics.
 • Tècnic/a en la fabricació assistida per ordinador.
 • Projector/a i dissenyador/a per a l'ús de nous materials.
 • Formador/a i assessor/a en empreses de l'àmbit.
 • Exercici lliure de la professió.
Institucions d'interès
Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
http://www.ccetic.cat
COGITI - Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial
http://www.cogiti.es
Enginyers Industrials de Catalunya. Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
http://www.eic.cat
ISA - Societat Internacional d'Automàtica. Secció Espanyola
http://www.isa-spain.org
Institut de l'Enginyeria d'Espanya
http://www.iies.es
Revista Automàtica i Instrumentació
http://www.automaticaeinstrumentacion.com
Federació Mundial de les Associacions d'Enginyers
Portal d'una organització internacional no governamental que representa els interessos de l'enginyeria arreu del món i que ofereix informació, notícies, esdeveniments, arxius i documentació, enllaços d'interès, vídeos, etc.
http://www.wfeo.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Avís legal| Sobre gencat