Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Enginyeria mecànica/Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química de Tarragona (Tarragona)

Universitat:Universitat Rovira i Virgili

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria mecànica per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Formar especialistes en l'àrea d'enginyeria mecànica d'ampli espectre amb capacitat d'innovació i adaptació als canvis de la tecnologia i de la societat actual. Per això, s'ofereixen uns ensenyaments que proporcionen els coneixements, habilitats i activitats que avui requereix l'enginyeria mecànica amb uns continguts molt actualitzats i donant una especial importància a les pràctiques de laboratori.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
URVEscola Tècnica Superior d'Enginyeria QuímicaEnginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà15%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries141.0
Optatives27.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Com s'accedeix
Ofertes
 • Enginyeria mecànica
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :6.062     | Codi PIN:71040     | Places orientatives:60
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
On s'imparteix
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química de Tarragona (URV)
(Centre propi)
Campus Sescelades
Av. dels Països Catalans, 26
43007  Tarragona
www.etseq.urv.es
Telèfon: 977 55 97 00
Fax: 977 55 96 99


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
 • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
Mecànica
 • Coneixements i capacitats per aplicar les tècniques d'enginyeria gràfica.
 • Coneixements i capacitats per al càlcul, el disseny i l'assaig de màquines.
 • Coneixements aplicats d'enginyeria tèrmica.
 • Coneixements i capacitats per aplicar els fonaments de l'elasticitat i la resistència de materials en el comportament de sòlids reals.
 • Coneixements i capacitat per al càlcul i el disseny d'estructures i construccions industrials.
 • Coneixement aplicat dels fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.
 • Coneixements i capacitats per a l'aplicació de l'enginyeria de materials.
 • Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 •  Capacitat pel disseny i per l'assaig de nous productes o elements de màquines amb programes CAD
 •  Capacitat per l'estudi amb elements finits i amb programes CAE, simulacions i fabricació de peces especials i prototipus
 •  Capacitat de programació de robots i obtenció de programes de control numèric amb sistemes CAM
 •  Capacitat per formar part en les àrees de gestió, organització, planificació, qualitat i medi ambient i en l'àrea comercial de les empreses relacionades amb aquest tipus d'activitats.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Departaments de mecànica dins del sector de les indústries, especialment de l'alimentària, l'automòbil, la química, la elèctrica, la electrònica i robòtica industrial.

Sortides professionals
 • Planificador/a i gestor/a de projectes relacionats amb els sistemes de refrigeració i fred industrial, la ventilació i la calefacció
 • dissenyador/a i director/a de projectes d'estructures i instal·lacions industrials
 • projector/a i dissenyador/a de sistemes mecànics
 • dissenyador/a i controlador/a dels processos relacionats amb la fabricació de les màquines, així com els accionaments mecànics
 • tècnic/a en la fabricació assistida per ordinador
 • projector/a i dissenyador/a per l'ús de nous materials
 • formador/a i assessor/a en empreses de l'àmbit
 • exercici lliure de la professió.
Perspectives de futur de la titulació

Aquest grau es caracteritza d'una banda per una àmplia formació generalista en enginyeria bàsica, i d'altra per una especialització en enginyeria mecànica.

També, cal afegir, que l'enginyeria mecànica es troba en la gran majoria d'àmbits productius i està en la base de la pràctica totalitat de les tecnologies industrials. Per tot això, hi ha bones perspectives d'inserció laboral i de posterior promoció, tot i que s'aniran produint canvis i avenços tecnològics durant la vida professional del titulat/ada. 

Institucions d'interès
Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
http://www.ccetic.cat/
Enginyers Industrials de Catalunya. Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
http://www.eic.cat
COGITI - Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial
http://www.cogiti.es
Enginyers Industrials d'Espanya
http://www.ingenierosindustriales.net
Institut de l'Enginyeria d'Espanya
http://www.iies.es
Federació Mundial de les Associacions d'Enginyers
Portal d'una organització internacional no governamental que representa els interessos de l'enginyeria arreu del món i que ofereix informació, notícies, esdeveniments, arxius i documentació, enllaços d'interès, vídeos, etc.
http://www.wfeo.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat