Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria telemÓtica/Escola TŔcnica Superior d'Enginyeria de Tarragona (Tarragona)

Universitat:Universitat Rovira i Virgili

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del tÝtol:Graduat/ada en enginyeria telemÓtica per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

La telemàtica té com a objecte d'estudi el projecte, la construcció, el manteniment i l'operació de xarxes d'ordinadors, siguin d'àrea local (LAN) o d'àrea estesa (WAN), i els programes i les regles (protocols) que es fan servir perquè la informació pugui ser transportada per la xarxa de manera eficient. També s'estén a la interoperació de xarxes diferents (cable, fibra òptica, ràdio) i als nous serveis que permeten les xarxes: comerç electrònic, teletreball, teleformació o telemedicina, entre altres.

En els últims anys estem assistint a un ús creixent d'ordinadors i noves tecnologies de telecomunicacions. Els ciutadans tenen al seu abast internet, xarxes locals d'ordinadors, televisió i informació per cable o per fibra òptica, ADSL a la línia fixa de telefonia, sistemes de videoconferència, telèfons mòbils amb nous serveis, comandaments a distància, televisió per satèl·lit, sistemes de posicionament global (GPS), sistemes de radar, a més de la televisió i la ràdio tradicionals. A més, existeixen molts altres sistemes com l'observació permanent de la Terra des de satèl·lits o radars meteorològics. Aquestes tecnologies s'estan desenvolupant gràcies, principalment, a l'enginyeria de telecomunicació, que s'ocupa de l'emissió, la transmissió i la recepció de missatges a través de cables, ràdio, fibres òptiques o raigs de llum en l'espai amb l'ajuda d'equips electrònics.

Aquesta titulació pretén formar professionals que dominin les tècniques de transmissió d'informació i dades fent especial èmfasi en el projecte, la construcció, el manteniment i l'operació de xarxes de comunicacions, ja siguin d'àrea local (LAN) o d'àrea estesa (WAN), i també s'encarrega dels programes i les regles (protocols) que es fan servir perquè la informació pugui ser transportada per la xarxa de forma eficient. A més, treballa amb la interoperació de xarxes diferents (cable, fibra òptica, ràdio) i amb els nous serveis que permeten les xarxes: comerç electrònic, teletreball, teleformació i telemedicina, entre d'altres.

Com s'imparteix
Preu p˙blic per crŔdit ECTS.
RŔgim:Temps complet
PerÝode lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'imparticiˇ
IdiomaPercentatge d'imparticiˇ
AnglŔs5%
CastellÓ26%
CatalÓ69%
Mobilitat obligat˛ria:No
Com s'estructura
CrŔdits ECTS:240.0
Distribuciˇ de crŔdits
Tipus de matŔriaCrŔdits
BÓsiques66.0
Obligat˛ries144.0
Optatives18.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
PerÝode de prÓctiques:
12.0 crŔdits optatius.
Aquesta titulaciˇ habilita per exercir la segŘent professiˇ regulada: Enginyer/a tŔcnic/a de telecomunicaciˇ
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Enginyeria telemÓtica (inclou xarxes i Internet)
  • | Nota de tall 1a assignaciˇ PAU/CFGS 2015-2016 :5.0     | Codi PIN:71042     | Places orientatives:50
On s'imparteix
Escola TŔcnica Superior d'Enginyeria de Tarragona (URV)
(Centre propi)
Campus Sescelades
Av. dels Pa´sos Catalans, 26
43007  Tarragona
www.etse.urv.cat
TelŔfon: 977 55 97 00
Fax: 977 55 96 99


Mˇn laboral
CompetŔncies a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin com a objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que, a més, el doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i també per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic de la telecomunicació.
 • Facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
 • Capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe, i també per comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.
TelemÓtica
 • Capacitat per construir, explotar i gestionar les xarxes, serveis, processos i aplicacions de telecomunicacions, enteses com a sistemes de captació, transport, representació, processament, emmagatzematge, gestió i presentació d'informació multimèdia, des del punt de vista dels serveis telemàtics.
 • Capacitat per aplicar les tècniques en què es basen les xarxes, els serveis i les aplicacions telemàtiques, com ara sistemes de gestió, senyalització i commutació, encaminament, seguretat (protocols criptogràfics, tunelització, tallafocs, mecanismes de cobrament, d'autenticació i de protecció de continguts), enginyeria de trànsit (teoria de grafs, teoria de cues i teletrànsit), tarificació i fiabilitat i qualitat de servei, tant en entorns fixos, mòbils, personals, locals o a gran distància, amb diferents amplades de banda, incloent-hi telefonia i dades.
 • Capacitat per construir, explotar i gestionar serveis telemàtics emprant eines analítiques de planificació, de dimensionament i d'anàlisi.
 • Capacitat per descriure, programar, validar i optimitzar protocols i interfícies de comunicació en els diferents nivells d'una arquitectura de xarxes.
 • Capacitat per seguir el progrés tecnològic de transmissió, commutació i procés per millorar les xarxes i serveis telemàtics.
 • Capacitat per dissenyar arquitectures de xarxes i serveis telemàtics.
 • Capacitat de programació de serveis i aplicacions telemàtiques, en xarxa i distribuïdes.
Sortides professionals
 • Dissenyador/a de xarxes de comunicacions: participació en qualsevol de les activitats implicades en les fases del disseny, la planificació i el dimensionament de qualsevol tipus de xarxa de comunicacions.
 • Encarregat/ada del manteniment de sistemes de comunicacions: gestió dels sistemes de comunicació de qualsevol tipus, incloent-hi les tasques de protecció i seguretat de les diferents xarxes i sistemes d'accés a la informació.
 • Enginyer/a de telefonia mòbil i xarxes sense fil: participació en qualsevol de les fases de disseny i manteniment d'equips i xarxes de telefonia mòbil i xarxes sense fil.
 • Enginyer/a d'equips electrònics de comunicacions: participació en qualsevol de les fases de disseny i manteniment d'equips electrònics de comunicacions.
 • Desenvolupador/a i coordinador/a de programari per a comunicacions: participació en qualsevol activitat implicada en les fases del cicle de vida del programari orientat a les comunicacions. També, anàlisi de requisits, disseny, implementació, fase de proves i manteniment de projectes de programari, i coordinació d'equips de desenvolupament de programari.
 • Auditor/a i certificador/a de projectes: realització d'auditories de sistemes de telecomunicacions i certificació d'aquests sistemes.
 • Consultor/a i assessor/a: realització de projectes conduents a la implantació de solucions de telecomunicacions.
 • Pèrit: realització de peritatges civils, penals o laborals.
 • Investigador/a i docent: activitat docent i de formació, activitats de recerca, desenvolupament i innovació en totes les àrees de les telecomunicacions.
 • Exercici lliure de la professió.
Perspectives de futur de la titulaciˇ

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ja formen part de la majoria d'àmbits que ens envolten. En molts d'aquests àmbits, la participació de les TIC és clau per al funcionament de multitud de serveis i tasques. A mesura que el progrés avança, les tecnologies relacionades amb l'enginyeria telemàtica es van transformant i van evolucionant. Diversos estudis han demostrat que la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació millora la productivitat i, per tant, els experts en aquestes tecnologies seran cada cop més requerits per les empreses.

Es tracta d'introduir internet per a finalitats comercials o de comunicació entre empleats i, alhora, introduir tecnologies de valor afegit. Això implica aplicacions de futur en sectors tan diferents com l'educació o la sanitat.

La telemàtica també farà més accessibles les TIC per a persones amb diferents tipus de discapacitat. A més, augmentarà l'R+D+I a les empreses que requeriran les tecnologies de la informació i la comunicació.

D'altra banda, l'accés a l'ús massiu de la informació requereix unes infraestructures de telecomunicació millors; així doncs, s'espera que hi hagi un augment del desplegament de xarxes de fibra òptica i un augment de cobertura de les comunicacions mòbils de tercera generació. La demanda de professionals s'incrementarà, atesa la necessitat de desplegar xarxes de fibra òptica per a comunicacions de banda ampla que possibilitin la incorporació de serveis d'internet d'alta velocitat, televisió per cable, etc.

També cal considerar que la tasca de vetllar per la seguretat de les xarxes de comunicació requereix professionals amb formació en l'àmbit de les telecomunicacions.

Les persones graduades tenen la formació bàsica en l'àmbit de les telecomunicacions, així com les competències específiques de telemàtica. Són, per tant, professionals altament qualificats en el seu camp i amb una sòlida base de coneixement per adaptar-se a nous reptes de futur.

Institucions d'interŔs
ColĚlegi Oficial d'Enginyers TŔcnics de Telecomunicaciˇ
http://www.coitt.es/
AvÝs legal| Sobre gencat