Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Enginyeria electrònica industrial i automàtica/Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Tarragona (Tarragona)

Universitat:Universitat Rovira i Virgili

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria electrònica industrial i automàtica per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Formar professionals que dominin el disseny i la utilització d'equips electrònics industrials, les tècniques de control i automatització de processos productius, sensors, actuadors, dispositius electrònics i eines informàtiques i de comunicacions.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà26%
Català69%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques66.0
Obligatòries147.0
Optatives15.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.

Els plans d'estudis incorporen un període de pràctiques externes que preferiblement es realitzen el darrer curs, al mateix període que el treball de fi de grau.

Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria electrònica industrial i automàtica
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5     |    Codi PIN:71038     |    Places orientatives:75
  • · Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica (simultaneïtat)
   • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :8,414     |    Codi PIN:71058     |    Places orientatives:10
   Observacions

   Pots consultar les convalidacions dels cicles formatius de grau superior de les simultaneïtats d'estudis a l'enllaç: Convalidacions de crèdits de CFGS (graus amb simultaneïtat)

   On s'imparteix
   Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Tarragona (URV)
   (Centre propi)
   Campus Sescelades
   Av. dels Països Catalans, 26
   43007  Tarragona
   www.etse.urv.cat
   Telèfon: 977 55 97 00
   Fax: 977 55 96 99


   Món laboral
   Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
   • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
   • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
   • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
   • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
   • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
   • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
   • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
   • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
   • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
   • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
   • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
   Electrònica industrial
   • Coneixement aplicat d'electrotècnia.
   • Coneixement dels fonaments i les aplicacions de l'electrònica analògica.
   • Coneixement dels fonaments i les aplicacions de l'electrònica digital i els microprocessadors.
   • Coneixement aplicat d'electrònica de potència.
   • Coneixement aplicat d'instrumentació electrònica.
   • Capacitat per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.
   • Coneixement i capacitat per al modelatge i la simulació de sistemes.
   • Coneixements de regulació automàtica i tècniques de control i la seva aplicació en l'automatització industrial.
   • Coneixements de principis i aplicacions dels sistemes robotitzats.
   • Coneixement aplicat d'informàtica industrial i comunicacions.
   • Capacitat per dissenyar sistemes de control i automatització industrial.
   Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
   • Empreses del sector electrònic, de comunicacions o d'energies renovables.
   • Indústries alimentàries, aeronàutiques, d'automoció, químiques, mecàniques, entre d'altres.
   • Empreses de domòtica, microelectrònica, bioenginyeria, electromedicina, robòtica i automatització industrial. 
   • Empreses de serveis
   • Institucions d'ensenyament i recerca públiques i privades.
   Sortides professionals
   • Dissenyador/a, analista, projectista i gestor/a de manteniment de sistemes i equipaments electrònics.
   • Tècnic/a en automatització de processos industrials.
   • Gestor/a en organització comercial d'empreses de productes i sistemes electrònics.
   • Controlador/a de màquines elèctriques, així com dels accionaments elèctrics.
   • Tècnic/a en concepció, disseny, elaboració i manteniment de sistemes de control automàtic en l'àmbit de la indústria.
   • Tècnic/a en projectes d'aprofitament d'energies renovables.
   • Exercici lliure de la professió.
   Perspectives de futur de la titulació

   En aquests moments hi ha una gran demanda a la societat per la seva capacitat i versatilitat per desenvolupar diferents funcions. Això es produeix en molts sectors del món industrial i en qualsevol tipus d'empresa o administració. També és molt apreciable el nombre dels que es dediquen a l'exercici lliure de la professió planificant, gestionant i dirigint projectes. L'atur en el sector de l'enginyeria electrònica és gairebé nul. En part, és gràcies al fet que els titulats tenen una bona formació generalista, o sigui, una bona formació en enginyeria bàsica, a més d'una bona especialització en l'àrea concreta de treball. La bona formació generalista que s'adquireix en aquesta titulació proporciona un nivell d'inserció laboral elevat.

   Institucions d'interès
   Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
   http://www.ccetic.cat
   COGITI - Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial
   http://www.cogiti.es
   ISA - Societat Internacional d'Automàtica. Secció Espanyola
   http://www.isa-spain.org
   Revista Automàtica i Instrumentació
   http://www.automaticaeinstrumentacion.com
   IEEE - Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics
   Portal en anglès d'una associació professional mundial que es dedica a l'avenç de la innovació tecnològica en benefici de la humanitat. Ofereix serveis, ofertes de treball, participació i oportunitats de voluntariat, publicacions, conferències i esdeveniments, formació, guies d'aprenentatge, educació tècnica i recursos educatius preuniversitaris, recursos per al desenvolupament professional, enllaços d'interès, etc.
   http://www.ieee.org
   CENELEC - Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
   http://www.cenelec.eu
   AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
   Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
   http://www.ametic.es
   CDTI - Centre per el Desenvolupament Tecnològic Industrial
   Portal d'una entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Ciència i Innovació que té la missió de prestar una atenció integral a l'empresa innovadora. Ofereix notícies, esdeveniments, beques i premis, ofertes de treball, enllaços d'interès, publicacions, serveis, informació sobre la financiació de projectes i la seva internacionalització, etc.
   http://www.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=1687
   Porta 22
   Espai de noves ocupacions
   http://w27.bcn.cat/porta22/cat
   Els estudis amb * estan en procés de validació
   Avís legal| Sobre gencat| Enquesta