Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria elèctrica/Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Tarragona (Tarragona)

Universitat:Universitat Rovira i Virgili

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria elèctrica per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Donar a conèixer l'energia elèctrica, des de la seva generació a partir de fonts d'energia primària, el transport a grans distàncies a través de línies d'alta tensió, la distribució a centres industrials i domèstics, fins a la seva transformació en energia mecànica, calor o llum a la indústria o a les llars. Així mateix, la persona graduada haurà de vetllar per minimitzar l'impacte ambiental de tots els aspectes relacionats amb la seva tasca professional.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
URVEscola Tècnica Superior d'EnginyeriaEnginyeria tècnica industrial, especialitat en electricitat
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà26%
Català69%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques66.0
Obligatòries144.0
Optatives18.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Enginyeria elèctrica
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:71037     | Places orientatives:90
 • Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica (simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.592     | Codi PIN:71058     | Places orientatives:10
On s'imparteix
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Tarragona (URV)
(Centre propi)
Campus Sescelades
Av. dels Països Catalans, 26
43007  Tarragona
www.etse.urv.cat
Telèfon: 977 55 97 00
Fax: 977 55 96 99


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
 • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
Elèctrica
 • Capacitat per al càlcul i el disseny de màquines elèctriques.
 • Coneixements sobre control de màquines i accionaments elèctrics i les seves aplicacions.
 • Capacitat per al càlcul i el disseny d'instal·lacions elèctriques de baixa i mitjana tensió.
 • Capacitat per al càlcul i el disseny d'instal·lacions elèctriques d'alta tensió.
 • Capacitat per al càlcul i el disseny de línies elèctriques i el transport d'energia elèctrica.
 • Coneixement sobre sistemes elèctrics de potència i les seves aplicacions.
 • Coneixement aplicat d'electrònica de potència.
 • Coneixement dels principis de la regulació automàtica i la seva aplicació en l'automatització industrial.
 • Capacitat per al disseny de centrals elèctriques.
 • Coneixement aplicat sobre energies renovables.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Capacitat per al càlcul i el disseny d'instal·lacions luminotècniques
 • coneixement dels principis del manteniment industrial
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Empreses del sector elèctric
 • indústria alimentària
 • indústria de l'automòbil
 • indústria química
 • indústria mecànica
 • empreses d'energies renovables
 • empreses de serveis
 • exercici lliure
 • administració pública
 • ensenyament
 • recerca
Sortides professionals
 • Disseny, anàlisi, projecció, construcció, verificació i manteniment de sistemes i d'equips relacionats amb la generació, el transport i la distribució d'energia elèctrica.
 • Gestió, organització, planificació i control de qualitat en empreses.
Perspectives de futur de la titulació

L'enginyer/a tècnic/a industrial té, en aquests moments, una gran demanda en la societat per la seva capacitat, la seva versatilitat i la seva flexibilitat per desenvolupar diferents funcions. Això es produeix en molts sectors del món industrial i en qualsevol tipus d'empresa o d'administració.

També és molt apreciable el nombre de professionals que es dediquen a l'exercici lliure de la professió, planificant, gestionant i dirigint projectes.

L'atur en el sector de l'enginyeria elèctrica és gairebé nul, i això en part és gràcies al fet que els titulats i les titulades tenen una bona formació generalista, és a dir, una bona formació en enginyeria bàsica, a més d'una bona especialització en l'àrea concreta de treball. Aquesta característica fa que les perspectives de promoció siguin bones, perquè tenen una gran capacitat d'adaptació a qualsevol activitat productiva.

Institucions d'interès
Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
http://www.ccetic.cat
COGITI - Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial
http://www.cogiti.es
Departament d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca
Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
http://www.minetur.gob.es
IREC - Institut de Recerca en Energia de Catalunya
http://www.irec.cat
IDAE - Institut per a la Diversificació i l'Estalvi Energètic. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
http://www.idae.es/index.php/lang.ca
Ciemat. Centre de Recerca Energètica, Mediambiental i Tecnològica. Ministerio d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.ciemat.es
Xarxa Elèctrica d'Espanya
http://www.ree.es/es/
Institut de l'Enginyeria d'Espanya
http://www.iies.es
AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
http://www.ametic.es
IEEE - Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics
Portal en anglès d'una associació professional mundial que es dedica a l'avenç de la innovació tecnològica en benefici de la humanitat. Ofereix serveis, ofertes de treball, participació i oportunitats de voluntariat, publicacions, conferències i esdeveniments, formació, guies d'aprenentatge, educació tècnica i recursos educatius preuniversitaris, recursos per al desenvolupament professional, enllaços d'interès, etc.
http://www.ieee.org
AFME - Associació de Fabricants de Material Elèctric
http://www.afme.es
CENER - Centre Nacional d'Energies Renovables
hhttp://www.cener.com/es
CENELEC - Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
http://www.cenelec.eu
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat