Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Enginyeria informàtica/Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Tarragona (Tarragona)

Universitat: Universitat Rovira i Virgili

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria informàtica per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Branca de coneixement secundària:Ciències socials i jurídiques
Mencions: Computació / Enginyeria del Software
Objectius de l'estudi

Formar professionals capacitats per a la consecució de solucions informàtiques globals mitjançant processos sòlids d'enginyeria, per dur a terme tant la direcció de projectes informàtics com el desenvolupament i la gestió de la tecnologia per a la construcció i el manteniment de sistemes informàtics, així com per dissenyar programari (software) de diferent envergadura i complexitat, que pugui funcionar en diferents arquitectures (centralitzades, mòbils, distribuïdes).

La menció en enginyeria del software aprofundeix en la capacitat d'identificar i d'analitzar problemes i de dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions de programari sobre la base d'un coneixement adequat de les teories, els models i les tècniques actuals.

La menció en computació aprofundeix en la capacitat de formalitzar i de representar el coneixement humà d'una forma organitzada per a la resolució de problemes mitjançant un sistema informàtic en qualsevol àmbit d'aplicació.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà26%
Català69%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques66.0
Obligatòries150.0
Optatives12.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.

Els plans d'estudis incorporen un període de pràctiques externes que es realitzen, preferiblement, el darrer curs, durant el mateix període que el treball de final de grau.

Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria Informàtica
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:71039     |    Places orientatives:110
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.2
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.1
    Tecnologia Industrial0.1
 • · Biotecnologia / Enginyeria Informàtica (Simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :10,35     |    Codi PIN:71056     |    Places orientatives:10
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.2
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.2
    Tecnologia Industrial0.1
On s'imparteix
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Tarragona (URV)
(Centre propi)
Campus Sescelades
Av. dels Països Catalans, 26
43007  Tarragona
www.etse.urv.cat
Telèfon: 977 55 97 00
Fax: 977 55 96 99


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Concepció, redacció, organització, planificació, desenvolupament i signatura de projectes en l'àmbit de l'enginyeria informàtica que tinguin per objecte, d'acord amb els coneixements adquirits, la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 • Direcció de les activitats objecte dels projectes de l'àmbit de la informàtica d'acord amb els coneixements adquirits.
 • Disseny, desenvolupament, avaluació i comprovació de l'accessibilitat, l'ergonomia, la usabilitat i la seguretat dels sistemes, els serveis i les aplicacions informàtiques, així com de la informació que gestionen.
 • Definició, avaluació i selecció de plataformes de maquinari i de programari per al desenvolupament i l'execució de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, d'acord amb els coneixements adquirits.
 • Concepció, desenvolupament i manteniment de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per assegurar-ne la qualitat, d'acord amb els coneixements adquirits.
 • Concepció i desenvolupament de sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o distribuïdes integrant-hi maquinari, programari i xarxes d'acord amb els coneixements adquirits.
 • Coneixement, comprensió i aplicació de la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió i utilització de les especificacions, els reglaments i les normes de compliment obligatori.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i les tecnologies que capacitin per a l'aprenentatge i el desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, així com d'aquelles que dotin d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Resolució de problemes amb iniciativa i presa de decisions amb autonomia i creativitat, així com comunicació i transmissió dels coneixements, les habilitats i les destreses en la professió.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs d'informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits.
 • Anàlisi i valoració de l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, que han de comprendre la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer/a tècnic/a en informàtica.
 • Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com legislació, regulació i normalització en l'àmbit dels projectes informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Atès que, en l'actualitat, pràcticament la totalitat dels sectors incorporen les tecnologies de la informació en algun dels seus processos, aquesta titulació abasta un gran ventall d'àmbits.

Sortides professionals
 • Coordinador/a d'equips o desenvolupador/a de programari: participa en el desenvolupament de qualsevol de les activitats implicades en les fases del cicle de vida del programari, encarregant-se de l'anàlisi de requeriments, el disseny, la implementació, la fase de proves i el manteniment de projectes de programari. Així mateix, està capacitat/ada per coordinar equips de desenvolupament de programari.
 • Coordinador/a d'equips o desenvolupador/a de sistemes: expert/a a dissenyar, implantar, avaluar i mantenir sistemes informàtics que requereixin maquinari i programari per a l'explotació de sistemes d'informació i de serveis. També està capacitat/ada per coordinar equips de desenvolupament de sistemes.
 • Gestor/a de les tecnologies de la informació: garanteix que les necessitats de la gestió de la informació i el coneixement de les organitzacions se satisfan amb el desenvolupament i la implantació de solucions informàtiques.
 • Administrador/a de sistemes i bases de dades: administra la infraestructura de desenvolupament i explotació d'equips informàtics, clústers de servidors, xarxes locals, sistemes operatius i bases de dades.
 • Auditor/a i certificador/a de projectes: realitza auditories de sistemes informàtics i de sistemes que emanen de l'aplicació de les lleis, auditories per assegurar la qualitat de la informàtica i auditories de seguretat informàtica i certificació de projectes.
 • Consultor/a i assessor/a: duu a terme projectes de consultoria i d'assessoria a empreses per a la implantació de solucions informàtiques.
 • Perit: realitza peritatges civils (derivats de disputes entre empreses i impagaments, entre d'altres), penals (derivats de frau informàtic i activitats il·legals, entre d'altres) o laborals.
 • Investigador/a i docent: exerceix l'activitat docent en tecnologies de la informàtica i les comunicacions en tots els nivells de l'ensenyament. Realitza activitats de recerca, desenvolupament i innovació en totes les àrees de la informàtica.
Perspectives de futur de la titulació

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) formen part de la majoria d'àmbits que ens envolten, en molts dels quals la seva participació és clau per al funcionament de molts serveis i tasques. A mesura que el progrés avança, les tecnologies relacionades amb l'enginyeria informàtica van evolucionant i es van transformant.

El sector de les TIC es caracteritza per una gran diversitat de productes i de serveis d'alt contingut tecnològic i perquè constitueix un mercat constant i d'evolució i ampliació ràpides, atesos els avenços de la tecnologia. Es tracta d'un sector complex i determinant a l'hora d'impulsar les economies dels països avançats, els avenços del qual incideixen en diversos aspectes de la vida social i econòmica d'un país, i constitueixen un suport horitzontal per a altres sectors productius, cosa que el converteix en un sector estratègic per al desenvolupament industrial i social dels països.

La persona titulada òptima serà aquella que sigui enginyera informàtica amb una gran capacitat per adaptar-se als canvis i per incorporar les noves tècniques i tecnologies que vagin sorgint mitjançant una formació continuada.

Finalment, cal tenir en compte els diferents estudis que han alertat de la manca de professionals a escala europea, cosa que suposa un ventall d'oportunitats per integrar-se laboralment en l'àmbit internacional.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya
http://www.coetic.org
AEPI - Associació Espanyola de Programadors Informàtics
http://www.asociacionaepi.es
Cat PL - Associació d'Empreses per al Programari Lliure
http://catpl.cat
AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
http://www.ametic.es
CTTC - Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
http://www.cttc.es/
ASTEL - Associació d'Empreses Operadores i de Serveis de Telecomunicació
http://www.astel.es
AHCIET - Associació Hispanoamericana de Centres d'Investigació i Empreses de Telecomunicacions
http://www.ahciet.net
ETSI - Institut Europeu de Normalització de les Telecomunicacions. Estàndards mundials
http://www.etsi.org
ITU - Unió Internacional de Telecomunicacions
Portal d'un organisme de les Nacions Unides especialitzat en les tecnologies de la informació i la comunicació, que desenvolupa les seves activitats en els sectors de les radiocomunicacions, la normalització i el desenvolupament de les telecomunicacions. Ofereix informació, esdeveniments, publicacions, estadístiques, etc.
http://www.itu.ch
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta