Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Enginyeria informàtica/Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Tarragona (Tarragona)

Universitat: Universitat Rovira i Virgili

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria informàtica per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Branca de coneixement secundària:Ciències socials i jurídiques
Mencions: Computació * / Enginyeria del Software *
Objectius de l'estudi

Formar professionals capacitats per a la consecució de solucions informàtiques globals mitjançant processos sòlids d'enginyeria, per dur a terme tant la direcció de projectes informàtics com el desenvolupament i la gestió de la tecnologia per a la construcció i el manteniment de sistemes informàtics, així com per dissenyar programari (software) de diferent envergadura i complexitat, que pugui funcionar en diferents arquitectures (centralitzades, mòbils, distribuïdes).

La menció en enginyeria del software aprofundeix en la capacitat d'identificar i d'analitzar problemes i de dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions de programari sobre la base d'un coneixement adequat de les teories, els models i les tècniques actuals.

La menció en computació aprofundeix en la capacitat de formalitzar i de representar el coneixement humà d'una forma organitzada per a la resolució de problemes mitjançant un sistema informàtic en qualsevol àmbit d'aplicació.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà26%
Català69%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques66.0
Obligatòries150.0
Optatives12.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.

Els plans d'estudis incorporen un període de pràctiques externes que es realitzen, preferiblement, el darrer curs, durant el mateix període que el treball de final de grau.

Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria informàtica
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5     |    Codi PIN:71039     |    Places orientatives:110
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Electrotècnia0.2
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.1
    Tecnologia industrial0.1
 • · Biotecnologia / Enginyeria informàtica (simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :10,784     |    Codi PIN:71056     |    Places orientatives:10
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Electrotècnia0.2
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.2
    Tecnologia industrial0.1
Observacions

Pots consultar les convalidacions dels cicles formatius de grau superior de les simultaneïtats d'estudis a l'enllaç: Convalidacions de crèdits de CFGS (graus amb simultaneïtat)

On s'imparteix
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Tarragona (URV)
(Centre propi)
Campus Sescelades
Av. dels Països Catalans, 26
43007  Tarragona
www.etse.urv.cat
Telèfon: 977 55 97 00
Fax: 977 55 96 99


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Concepció, redacció, organització, planificació, desenvolupament i signatura de projectes en l'àmbit de l'enginyeria informàtica que tinguin per objecte, d'acord amb els coneixements adquirits, la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 • Direcció de les activitats objecte dels projectes de l'àmbit de la informàtica d'acord amb els coneixements adquirits.
 • Disseny, desenvolupament, avaluació i comprovació de l'accessibilitat, l'ergonomia, la usabilitat i la seguretat dels sistemes, els serveis i les aplicacions informàtiques, així com de la informació que gestionen.
 • Definició, avaluació i selecció de plataformes de maquinari i de programari per al desenvolupament i l'execució de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, d'acord amb els coneixements adquirits.
 • Concepció, desenvolupament i manteniment de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per assegurar-ne la qualitat, d'acord amb els coneixements adquirits.
 • Concepció i desenvolupament de sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o distribuïdes integrant-hi maquinari, programari i xarxes d'acord amb els coneixements adquirits.
 • Coneixement, comprensió i aplicació de la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió i utilització de les especificacions, els reglaments i les normes de compliment obligatori.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i les tecnologies que capacitin per a l'aprenentatge i el desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, així com d'aquelles que dotin d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Resolució de problemes amb iniciativa i presa de decisions amb autonomia i creativitat, així com comunicació i transmissió dels coneixements, les habilitats i les destreses en la professió.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs d'informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits.
 • Anàlisi i valoració de l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, que han de comprendre la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer/a tècnic/a en informàtica.
 • Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com legislació, regulació i normalització en l'àmbit dels projectes informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Atès que, en l'actualitat, pràcticament la totalitat dels sectors incorporen les tecnologies de la informació en algun dels seus processos, aquesta titulació abasta un gran ventall d'àmbits.

Sortides professionals
 • Coordinador/a d'equips o desenvolupador/a de programari: participa en el desenvolupament de qualsevol de les activitats implicades en les fases del cicle de vida del programari, encarregant-se de l'anàlisi de requeriments, el disseny, la implementació, la fase de proves i el manteniment de projectes de programari. Així mateix, està capacitat/ada per coordinar equips de desenvolupament de programari.
 • Coordinador/a d'equips o desenvolupador/a de sistemes: expert/a a dissenyar, implantar, avaluar i mantenir sistemes informàtics que requereixin maquinari i programari per a l'explotació de sistemes d'informació i de serveis. També està capacitat/ada per coordinar equips de desenvolupament de sistemes.
 • Gestor/a de les tecnologies de la informació: garanteix que les necessitats de la gestió de la informació i el coneixement de les organitzacions se satisfan amb el desenvolupament i la implantació de solucions informàtiques.
 • Administrador/a de sistemes i bases de dades: administra la infraestructura de desenvolupament i explotació d'equips informàtics, clústers de servidors, xarxes locals, sistemes operatius i bases de dades.
 • Auditor/a i certificador/a de projectes: realitza auditories de sistemes informàtics i de sistemes que emanen de l'aplicació de les lleis, auditories per assegurar la qualitat de la informàtica i auditories de seguretat informàtica i certificació de projectes.
 • Consultor/a i assessor/a: duu a terme projectes de consultoria i d'assessoria a empreses per a la implantació de solucions informàtiques.
 • Perit: realitza peritatges civils (derivats de disputes entre empreses i impagaments, entre d'altres), penals (derivats de frau informàtic i activitats il·legals, entre d'altres) o laborals.
 • Investigador/a i docent: exerceix l'activitat docent en tecnologies de la informàtica i les comunicacions en tots els nivells de l'ensenyament. Realitza activitats de recerca, desenvolupament i innovació en totes les àrees de la informàtica.
Perspectives de futur de la titulació

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) formen part de la majoria d'àmbits que ens envolten, en molts dels quals la seva participació és clau per al funcionament de molts serveis i tasques. A mesura que el progrés avança, les tecnologies relacionades amb l'enginyeria informàtica van evolucionant i es van transformant.

El sector de les TIC es caracteritza per una gran diversitat de productes i de serveis d'alt contingut tecnològic i perquè constitueix un mercat constant i d'evolució i ampliació ràpides, atesos els avenços de la tecnologia. Es tracta d'un sector complex i determinant a l'hora d'impulsar les economies dels països avançats, els avenços del qual incideixen en diversos aspectes de la vida social i econòmica d'un país, i constitueixen un suport horitzontal per a altres sectors productius, cosa que el converteix en un sector estratègic per al desenvolupament industrial i social dels països.

La persona titulada òptima serà aquella que sigui enginyera informàtica amb una gran capacitat per adaptar-se als canvis i per incorporar les noves tècniques i tecnologies que vagin sorgint mitjançant una formació continuada.

Finalment, cal tenir en compte els diferents estudis que han alertat de la manca de professionals a escala europea, cosa que suposa un ventall d'oportunitats per integrar-se laboralment en l'àmbit internacional.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya
http://www.coetic.org
AEPI - Associació Espanyola de Programadors Informàtics
http://www.asociacionaepi.es
Cat PL - Associació d'Empreses per al Programari Lliure
http://catpl.cat
AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
http://www.ametic.es
CTTC - Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
http://www.cttc.es/
ASTEL - Associació d'Empreses Operadores i de Serveis de Telecomunicació
http://www.astel.es
AHCIET - Associació Hispanoamericana de Centres d'Investigació i Empreses de Telecomunicacions
http://www.ahciet.net
ETSI - Institut Europeu de Normalització de les Telecomunicacions. Estàndards mundials
http://www.etsi.org
ITU - Unió Internacional de Telecomunicacions
Portal d'un organisme de les Nacions Unides especialitzat en les tecnologies de la informació i la comunicació, que desenvolupa les seves activitats en els sectors de les radiocomunicacions, la normalització i el desenvolupament de les telecomunicacions. Ofereix informació, esdeveniments, publicacions, estadístiques, etc.
http://www.itu.ch
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta