Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Enginyeria química/Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química de Tarragona (Tarragona)

Universitat:Universitat Rovira i Virgili

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria química per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Formar professionals experts en la concepció, càlcul, disseny, construcció i operació d'instal·lacions o equips en els quals la matèria experimenta un canvi d'estat, contingut, energia o composició; per dur a terme tasques en les quals intervinguin processos fisicoquímics o de bioenginyeria en el sector químic, petroquímic, farmacèutic, mediambientals, etc.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
URVEscola Tècnica Superior d'Enginyeria QuímicaEnginyeria química
URVEscola Tècnica Superior d'Enginyeria QuímicaEnginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà20%
Català70%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques63.0
Obligatòries147.0
Optatives18.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Com s'accedeix
Ofertes
 • Enginyeria química
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:71041     | Places orientatives:80
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
On s'imparteix
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química de Tarragona (URV)
(Centre propi)
Campus Sescelades
Av. dels Països Catalans, 26
43007  Tarragona
www.etseq.urv.es
Telèfon: 977 55 97 00
Fax: 977 55 96 99


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
 • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
Química industrial
 • Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valoració i transformació de primeres matèries i recursos energètics.
 • Capacitat per a l'anàlisi, el disseny, la simulació i l'optimització de processos i productes.
 • Capacitat per al disseny i la gestió de procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.
 • Capacitat per dissenyar, gestionar i operar procediments de simulació, control i instrumentació de processos químics.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Indústries químiques, farmacèutiques, de la construcció, de papereres, petroquímiques, d'electrònica i microelectrònica, de polímers, de biotecnologia i de seguretat
 • Indústries alimentàries: millorant les tècniques de processament dels aliments i la producció de fertilitzants, incrementant, per tant, la quantitat i qualitat dels aliments
 • Indústries mediambientals: proporcionant solucions a problemes com són la contaminació de l'aire, el terra, els rius, el mar i oceans, permetent un desenvolupament econòmic i tecnològic més net i sostenible.
Sortides professionals
 • Técnic/a de producció o gestor/a en indústries petroquímiques, agroalimentàries i farmacèutiques
 • investigador/a en laboratoris i instituts de R+D, públics i privats
 • auditor/a en l'àmbit energètic i ambiental (estacions depuradores d'aigues residuals)
 • assessor/a en nous projectes i inversions
 • docent tant en educació secundària com superior
 • exercici lliure de la professió.
Perspectives de futur de la titulació

L'evolució del sector químic a l'àmbit europeu està patint una disminució contínua del volum de fabricació de les anomenades comodities (productes tradicionals del sector) pel seu desplaçament cap a països de l'Est d'Europa i d'Àsia, fonamentalment.

En contraposició, els països occidentals s'orienta principalment cap a la R+D elaborant nous productes i aprofundeix en el seu bagatge de coneixements i d'experiència i la seva transferència (know how).

La nova indústria, doncs, serà més específica, amb més valor afegit i d'una tecnologia molt més complexa que la present, que evolucionarà amb velocitat.

La persona titulada ja no serà aquella amb un coneixement monolític sinó què l'enginyer/a químic/a del futur serà un professional amb gran capacitat per a adaptar-se als canvis, per a assimilar la nova tecnologia i a mostrar una actitud emprenedora que li permeti liderar el desenvolupament d'aquests nous productes. A més, la competitivitat creixent genera noves estructures organitzatives a les grans empreses que tendeixen a buscar una major implicació de tots els estrats de l'organització i a suprimir, en general, distribucions jeràrquiques piramidals. També s'ha de tenir en compte la competència d'altres titulacions, més específiques.

Els equips de treball són claus i les tendències apunten a grups multiculturals i multilingües, geogràficament dispersos, que es comuniquen a través de les noves tecnologies, i amb individus que comparteixen responsabilitat en les decisions.

Finalment, la pressió demogràfica, el canvi climàtic i l'esgotament dels recursos exigiran dels professionals tenir sensibilitat ambiental i social, així com sòlides conviccions ètiques que apuntin cap a un món sostenible per a tots i a preservar un llegat natural per les generacions futures. El disseny de l'enginyeria química del futur ha de tenir en compte, doncs, aquesta visió, aquesta perspectiva, i habilitar el titulat amb les capacitats adequades per a l'èxit en aquest món en constant evolució i en aquests nous esquemes d'organització industrial.

Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat