Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Relacions laborals i ocupació/Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)

Universitat: Universitat Oberta de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en relacions laborals i ocupació per la Universitat Oberta de Catalunya
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi

Formar professionals que dominin l'organització del treball des d'una perspectiva multidisciplinària, amb polivalència funcional i capacitat d'adaptació als canvis tecnològics. La perspectiva multidisciplinària d'aquest grau permetrà a l'estudiantat manejar un conjunt d'eines provinents de diferents àmbits de coneixement (dret, organització d'empreses, psicologia, sociologia, economia), que els permetran actuar en unes activitats tan rellevants per al present com les relacionades amb les relacions laborals i l'ocupació i tant al sector privat com en el públic.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps parcial
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat a distància
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Català100%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries132.0
Optatives42.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Relacions laborals i ocupació |    Places orientatives:800
On s'imparteix
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
(Centre propi)
Av. del Tibidabo, 39-43
08035  Barcelona
Telèfon: 902 14 11 41
Fax: 93 417 64 95


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Anàlisi i explicació del comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals.
 • Explicació de la relació entre els processos socials i la dinàmica de les relacions laborals.
 • Anàlisi de les relacions i els riscs laborals que es deriven del factor treball dins de les organitzacions, amb la finalitat de determinar la seva adequació als principis organitzacionals, a les polítiques establertes per la direcció i a les exigències legals.
 • Identificació dels principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques de l'àmbit laboral.
 • Anàlisi de la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • Interpretació del sistema jurídic des d'una perspectiva interdisciplinària i d'acord amb els valors ètics, per aplicar-los a supòsits fàctics.
 • Elaboració i aplicació de les estratègies de recursos humans, en tots els nivells organitzatius. 
 • Disseny de plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut aplicant tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social.
 • Elaboració, implementació i avaluació de polítiques d'ocupació i estratègies de promoció socioeconòmica i inserció laboral.
 • Assessorament i gestió en matèria de contractació laboral, ocupació, seguretat social i protecció social complementària.
 • Representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant dels tribunals.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Direcció i gestió sociolaboral en l'empresa.
 • Representació processal i defensa davant dels Tribunals Laborals.
 • Intervenció en els processos de solució extrajudicial de conflictes (mediació, conciliació i arbitratge).
 • Intervenció en matèria sancionadora davant de l'Administració laboral.
 • Intervenció, assessorament i mediació en la negociació col·lectiva.
 • Assessorament a organitzacions sindicals i empresarials i als seus afiliats.
 • Intervenció i assessorament en matèria d'immigració i treballadors estrangers.
 • Intervenció i assessorament en l'àmbit de la funció pública.
 • Auditoria jurídic-laboral.
 • Assessorament i gestió en matèria de protecció social, retencions fiscals i gestions tributàries.
 • Intervenció, assessorament i gestió en prevenció de riscs laborals.
 • Direcció de persones, direcció i gestió de recursos humans, anàlisi, diagnòstic i disseny de l'estratègia dels recursos humans en les organitzacions.
 • Assessorament i desenvolupament de l'estratègia dels recursos humans en les organitzacions, agent d'ocupació i desenvolupament local, anàlisi i diagnòstic del mercat laboral.
 • Gestió, mediació i intervenció en el mercat de treball.
 • Desenvolupament de polítiques sociolaborals.
 • Orientació professional i inserció laboral.
 • Disseny i desenvolupament de plans de desenvolupament local.
 • Disseny i implementació de programes formatius i d'inserció laboral.
 • Auditoria sociolaboral i prevenció de riscs laborals.
 • Salut laboral i prevenció de riscs laborals.
 • Assessorament en les empreses en els sistemes de relacions laborals.
 • Control i avaluació de la gestió dels recursos humans.
Sortides professionals
 • Graduats/ades socials: Tècnics/ques en matèria social i laboral amb les funcions d'estudi, assessorament, representació i gestió, sense necessitat d'apoderament especial, en els casos permesos per la Llei de Procediment Administratiu, en tots quants assumptes laborals i socials els hi fossin encomanats per o davant de l'Estat, Entitats Paraestatals, Corporacions Locals, la Seguretat Social, els Sindicats, Entitats, Empresa i Particulars.
 • Direcció de persones: Responsables d'atendre de manera integrada al diagnòstic i al pla d'actuació de les organitzacions quant a les seves polítiques de recursos humans i relacions laborals, la seva planificació i avaluació al si de les estructures organitzatives i productives.
 • Agents d'ocupació i desenvolupament local: treballadors/es de les corporacions locals o entitats dependents o vinculades a una Administració local que tenen com a missió principal col·laborar en la promoció i implantació de les polítiques actives d'ocupació relacionades amb la creació i dinamització de l'activitat laboral i empresarial.
 • Auditoria sociolaboral i prevenció de riscs laborals: treballadors/es capacitats/ades per realitzar una anàlisi sistemàtica, ordenada i independent de tot el sistema de relacions que es deriven del factor treball dins de les organitzacions, amb la finalitat de determinar la seva adequació als principis organitzacionals generalment acceptats, amb les polítiques establertes per a la direcció i amb qualsevol altre tipus d'exigències legals o voluntàriament acceptades. Aquests professionals han d'estar en condicions d'assessorar i representar l'empresari/ària en matèria de prevenció de riscs laborals.
Perspectives de futur de la titulació

Són amplis i variats els sectors professionals que reclamen persones especialistes en aquesta matèria. Demanda que no només prové del sector públic, sinó també del sector privat. Aquestes tasques necessiten professionals qualificats a la formació dels quals contribuirà, sens dubte, aquest grau. Així mateix, la conformació dels estudis de grau, permetrà l'avenç de la disciplina a través de la formació de professionals i investigadors/es que contin amb les eines i habilitats imprescindibles per a afavorir la seva evolució, el que redundarà en un major benefici social.

Institucions d'interès
Consell General de Col·legis Oficials de Graduats Socials
http://www.graduadosocial.com
Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Barcelona
http://www.graduados-sociales.com
aedipe - Associació Catalana Direcció de Recursos Humans
http://www.aedipecatalunya.com/
Departament d'Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/inici/index.html
Oficina de Prevenció de Riscos Laborals. Foment del Treball Nacional
http://prl.foment.com/ca/inici
Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el Treball. Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Govern d'Espanya
http://www.insht.es
Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Govern d'Espanya
http://www.empleo.gob.es
CEOE - Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials
http://www.ceoe.es
cepyme - Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa
http://www.cepyme.es
Foment del Treball Nacional
Portal de la confederació de les organitzacions empresarials i empreses de Catalunya, que ofereix formació, estudis, publicacions, notícies, revista específica de l'organització, enllaços d'interès, documentació, informació legal, assessorament i biblioteca virtual de riscos laborals, etc.
http://www.foment.com/cat
Pimec
Portal de la patronal que defensa i representa les microempreses, i les petites i mitjanes empreses i els autònoms de Catalunya. El portal ofereix informació, notícies, serveis, enllaços d'interès, cercador de serveis i descomptes, formació, notes de premsa, publicacions, comunicats, agenda, butlletins, enllaços especialitzats per àrees, territori, sectors empresarials, joves empresaris, fundació, autònoms, etc.
http://www.pimec.es
UGT - Unió General de Treballadors de Catalunya
http://www.ugt.cat/
CCOO - Comissions Obreres
http://www.ccoo.cat
CGT - Confederació General del Treball
http://www.cgt.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta