Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Enginyeria d'obres públiques/Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (Barcelona)

Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria d'obres públiques per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Mencions: Construccions civils / Hidrologia / Transports i serveis urbans
Objectius de l'estudi

Proporcionar als enginyers i a les enginyeres una formació especialitzada dirigida a gestionar i executar projectes constructius en cadascuna de les especialitats de l'enginyeria d'obres públiques. Els objectius formatius dels enginyers i de les enginyeres de la construcció, segons les mencions cursades, són els següents:

 • Construccions civils: proporcionar coneixements per a la realització de projectes, l'execució, el manteniment i l'explotació d'obres marítimes, obres hidràuliques, camins i ferrocarrils.
 • Hidrologia: proporcionar coneixements per a la realització de projectes, el manteniment i l'explotació de les obres d'enginyeria marítima i costanera, obres hidràuliques, aigües d'abastament i aigües residuals.
 • Transports i serveis urbans: proporcionar coneixements en enginyeria municipal, urbanisme, sistemes de transport, camins i ferrocarrils.

Un cop finalitzats els estudis de grau, es pot accedir al màster d'enginyeria de camins, canals i ports.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Quadrimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà30%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries136.5
Optatives19.5
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a d'obres públiques
Accés i notes de tall
Ofertes
 • · Enginyeria d'Obres Públiques
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:31058     |    Places orientatives:70
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.1
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.1
    Tecnologia Industrial0.1
On s'imparteix
Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (UPC)
(Centre propi)
Campus Nord
Edifici C2
C. de Jordi Girona, 1-3
08034  Barcelona
Telèfon: 93 401 69 00
Fax: 93 401 65 04


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitació cientificotècnica per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic d'obres públiques i coneixement de les funcions d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, construcció, manteniment, conservació i explotació.
 • Comprensió dels múltiples condicionaments de caràcter tècnic i legal que es plantegen en la construcció d'una obra pública, i capacitat per emprar mètodes contrastats i tecnologies acreditades, a fi d'aconseguir la màxima eficàcia en la construcció tot respectant el medi ambient i protegint la seguretat i la salut dels treballadors i usuaris de l'obra pública.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant l'exercici de la professió d'enginyer tècnic d'obres públiques.
 • Capacitat per projectar, inspeccionar i dirigir obres, en el seu àmbit.
 • Capacitat per al manteniment i la conservació dels recursos hidràulics i energètics, en el seu àmbit.
 • Capacitat per portar a terme estudis de planificació territorial i dels aspectes mediambientals relacionats amb les infraestructures, en el seu àmbit.
 • Capacitat per al manteniment, la conservació i l'explotació d'infraestructures, en el seu àmbit.
 • Capacitat per realitzar estudis i dissenyar captacions d'aigües superficials o subterrànies, en el seu àmbit.
 • Coneixement i capacitat d'aplicació de tècniques de gestió empresarial i legislació laboral.
 • Coneixement de la història de l'enginyeria civil i capacitació per analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.
Construccions civils
 • Coneixement de la tipologia i de les bases de càlcul dels elements prefabricats i la seva aplicació en els processos de fabricació.
 • Coneixement sobre el projecte, el càlcul, la construcció i el manteniment de les obres d'edificació pel que fa a l'estructura, els acabats, les instal·lacions i els equips propis.
 • Capacitat per a la construcció i la conservació d'obres marítimes.
 • Capacitat per a la construcció i la conservació de carreteres, així com per al dimensionament, el projecte i els elements que componen les dotacions viàries bàsiques.
 • Capacitat per a la construcció i la conservació de les línies de ferrocarrils amb coneixement per aplicar-hi la normativa tècnica específica i diferenciant les característiques del material mòbil.
 • Capacitat d'aplicació dels procediments constructius, la maquinària de construcció i les tècniques de planificació d'obres.
 • Capacitat per a la construcció d'obres geotècniques.
 • Coneixement i comprensió dels sistemes d'abastament i sanejament, com també del seu dimensionament, construcció i conservació.
Hidrologia
 • Coneixement i capacitat per projectar i dimensionar obres i instal·lacions hidràuliques, sistemes energètics, aprofitaments hidroelèctrics, i planificació i gestió de recursos hidràulics superficials i subterranis.
 • Coneixement i comprensió del funcionament dels ecosistemes i els factors ambientals.
 • Coneixement dels projectes de serveis urbans relacionats amb la distribució d'aigua i el sanejament.
 • Coneixement i comprensió dels sistemes d'abastament i sanejament, com també del seu dimensionament, construcció i conservació.
Transports i serveis urbans
 • Capacitat per a la construcció i la conservació de carreteres, així com per al dimensionament, el projecte i els elements que componen les dotacions viàries bàsiques.
 • Capacitat per a la construcció i la conservació de les línies de ferrocarrils amb coneixement per aplicar-hi la normativa tècnica específica i diferenciant les característiques del material mòbil.
 • Coneixement del marc de regulació de la gestió urbanística.
 • Coneixement de la influència de les infraestructures en l'ordenació del territori per poder participar en la urbanització de l'espai públic urbà, com ara la distribució d'aigua, el sanejament, la gestió de residus, el sistema de transport, el trànsit, la il·luminació, etc.
 • Coneixement del disseny i del funcionament de les infraestructures per a l'intercanvi modal, com ara els ports, els aeroports, les estacions ferroviàries i els centres logístics de transport.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Construccions civils: inclou el projecte, la construcció i la conservació d'obres d'enginyeria civil i infraestructures, d'edificació, d'obres marítimes, de carreteres i de ferrocarrils, d'obres geotècniques i d'abastament i de sanejament, així com els treballs, la selecció i la utilització de la maquinària i dels equips necessaris.
 • Hidrologia: comprèn projectes de construcció relacionats amb les aigües continentals, la previsió i la regulació d'aportacions hídriques, i la distribució, l'aprofitament i l'explotació d'aquestes aigües. També inclou el projecte i la construcció d'obres hidràuliques i marítimes, d'infraestructures d'abastament i de sanejament i els aspectes mediambientals que hi estan relacionats.
 • Transports  i serveis urbans: comprèn la construcció, la conservació i l'explotació d'obres, instal·lacions i serveis urbans, així com els aforaments, l'ordenació del trànsit i la construcció, la conservació i la utilització de les vies de comunicació, els ports i els senyals marítims i el planejament, l'ordenació i l'explotació del transport.
 • Consultories del sector de l'enginyeria civil, de la indústria i dels serveis.
Sortides professionals
 • Enginyer/a projectista i director/a d'obra
 • gestor/a i organitzador/a en la construcció d'infraestructures
 • tècnic/a i gestor/a en empreses i projectes
 • director/a en empreses de la construcció i d'enginyeria
 • tècnic/a de cossos específics de l'Administració pública
 • exercici lliure de la professió
Perspectives de futur de la titulació

La societat necessita construir grans infraestructures per funcionar i, a més, cal mantenir i renovar totes les existents. L'índex d'ocupació en aquest camp és proper al 100%. La construcció de l'obra pública i civil requereix enginyers i enginyeres amb coneixements amplis dels aspectes tècnics, com ara el dimensionament d'estructures, el dimensionament d'obres hidràuliques, el dimensionament de fonaments, l'organització de l'obra pública, etc.

Institucions d'interès
Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya
http://www.enginyerscivils.cat
Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques i Enginyers Civils
http://www.citop.es/
Departament de Territori i Sostenibilitat
http://territori.gencat.cat/ca
Ministeri de Foment
http://www.fomento.gob.es
ITeC - Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
http://www.itec.cat/home
CEDEX - Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques
http://www.cedex.es
Institut Geogràfic Nacional. Ministeri de Foment. Govern d'Espanya
http://www.ign.es/ign/main/index.do?locale=ca
Institut de l'Enginyeria d'Espanya
http://www.iies.es
Construmat Barcelona. Saló Internacional de la Construcció
http://www.construmat.com
Gremi de Constructors d'Obres
http://www.gremi-obres.org
Federació Mundial de les Associacions d'Enginyers
Portal d'una organització internacional no governamental que representa els interessos de l'enginyeria arreu del món i que ofereix informació, notícies, esdeveniments, arxius i documentació, enllaços d'interès, vídeos, etc.
http://www.wfeo.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta