Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria de sistemes i tecnologia naval/Facultat de Nàutica de Barcelona (Barcelona)

Universitat:Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria de sistemes i tecnologia naval per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Proporcionar als futurs titulats i titulades els coneixements necessaris per exercir com a  expert en propulsió i sistemes del vaixell.

Aportar a l'estudiantat una formació amb una marcada orientació professional cap a les activitats tecnològiques lligades a l'àmbit de l'enginyeria naval en camps com: vaixells i embarcacions de tot tipus; plataformes i artefactes flotants i fixos (dics flotants, estructures per a l'explotació i aprofitament de recursos marins o estructures marines per a la generació d'energia renovable); vivers marins i sistemes de pesca, i altres indústries marítimes. 

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UPCFacultat de Nàutica de BarcelonaEnginyeria tècnica naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Quadrimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà35%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries138.0
Optatives18.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a naval
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Enginyeria en sistemes i tecnologia naval
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.332     | Codi PIN:31049     | Places orientatives:60
On s'imparteix
Facultat de Nàutica de Barcelona (UPC)
(Centre propi)
pla de Palau, 18
08003  Barcelona
www.fnb.upc.edu
Telèfon: 93 401 79 41
Fax: 93 401 79 10


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria naval i oceànica que formin part de les activitats de construcció, muntatge, transformació, explotació, manteniment, reparació o desballestament de vaixells, embarcacions i artefactes marins, així com les de fabricació, instal·lació, muntatge o explotació dels equips i sistemes navals i oceànics.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes en el seu àmbit.
 • Capacitat per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i versatilitat per adaptar-se a noves situacions basant-se en els coneixements adquirits en matèries bàsiques i tecnològiques.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític, i també per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses.
 • Capacitat per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs, basant-se en els coneixements adquirits en aquestes matèries.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i ambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i de les institucions i organismes.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic naval.
Propulsió i serveis del vaixell
 • Coneixement dels materials específics per a màquines, equips i sistemes navals, i també dels criteris per fer-ne la selecció.
 • Coneixement dels motors dièsel marins, turbines de gas i plantes de vapor.
 • Coneixement dels equips i sistemes auxiliars navals.
 • Coneixement de les màquines elèctriques i dels sistemes elèctrics navals.
 • Capacitat per projectar sistemes hidràulics i pneumàtics.
 • Coneixement dels mètodes de projecte dels sistemes de propulsió naval.
 • Coneixement dels mètodes de projecte dels sistemes auxiliars dels vaixells i artefactes.
 • Coneixement dels processos de fabricació mecànica.
 • Coneixement dels processos de muntatge a bord de màquines, equips i sistemes.
 • Coneixement dels fonaments del trànsit marítim per poder-lo aplicar en la selecció i el muntatge dels mitjans de càrrega i descàrrega del vaixell.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que es puguin plantejar en l'enginyeria
 • Comprensió i domini dels conceptes bàsics de la física i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria
 • Coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria
 • Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria
 • Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador
 • Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses
 • Coneixement dels conceptes fonamentals de la mecànica de fluids i de la seva aplicació a les carenes de vaixells i artefactes, i a les màquines, equips i sistemes navals
 • Coneixement de la ciència i tecnologia de materials i capacitat per a la seva selecció i per a l'avaluació del seu comportament
 • Coneixement de la teoria de circuits i de les característiques de les màquines elèctriques
 • Coneixement de la teoria d'automatismes i mètodes de control i de la seva aplicació a bord
 • Coneixement de les característiques dels components i sistemes electrònics i de la seva aplicació a bord
 • Coneixement de l'elasticitat i resistència de materials i capacitat per a realitzar càlculs d'elements sotmesos a sol·licitacions diverses
 • Coneixement de la mecànica i dels components de màquines
 • Coneixement de la termodinàmica aplicada i de la transmissió de calor
 • Coneixement de les característiques dels sistemes de propulsió naval
 • Capacitat per a la realització del càlcul i control de vibracions i sorolls a bord de vaixells i artefactes
 • Coneixement dels sistemes per a avaluació de la qualitat, i de la normativa i mitjans relatius a la seguretat i protecció ambiental.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Optimització i manteniment en instal·lacions marítimes
 • Manteniment industrial
 • Seguretat i contaminació
 • Drassanes
 • Construcció naval
 • Peritatges
 • Administració marítima
 • Disseny del sistema de propulsió
Sortides professionals
 • Enginyer/a tècnic/a naval, especialitat propulsió i serveis del vaixell
 • Gestor/a i tècnic/a a drassanes i empreses del sector de la construcció naval
 • Cap de manteniment d'instal·lacions marítimes i industrials
 • Inspector/a de l'administració marítima
 • Comissari/a d'averies
 • Inspector/a de seguretat i contaminació
 • Tècnic/a d'inspeccions d'embarcacions d'esbarjo
 • Exercici lliure de la professió
Perspectives de futur de la titulació

Al voltant del 80% de les importacions i del 50% de les exportacions, en tonatge, es transporten en aquests moments via marítima. També s'està desenvolupant en gran mesura el transport marítim de curta distància (Short Sea Shipping) amb les denominades “autopistes del mar”, com alternativa al transport terrestre a Europa. Així doncs, es requeriran nous i millors mitjans de transport marítim que siguin més sostenibles i respectuosos amb la conservació del medi ambient, el que implicarà el desenvolupar tecnologies navals innovadores i vaixells amb equips i sistemes més tecnificats. Per a aconseguir aquestes fites la indústria naval ha de seguir progressant tecnològicament i incrementant el nivell de competitivitat.

Així mateix, l'explotació dels recursos marins, incloent les energies renovables procedents del mar, és un altre dels àmbits de l'enginyeria naval que suposarà un repte de futur.

Tampoc cal oblidar un sector cada vegada més consolidat i amb unes expectatives de desenvolupament constant com és el sector de la nàutica d'esbarjo.

Per tot això, les perspectives de present i futur són prometedores per al sector de la construcció naval en el qual les persones graduades en enginyeria de sistemes i tecnologia naval desenvoluparan la seva activitat professional.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial de Pèrits i d'Enginyers Tècnics Navals
http://www.copitnavales.net
Col·legi d'Oficials de la Marina Mercant Espanyola
http://www.comme.org
IMO - Organització Marítima Internacional
Portal en anglès d'una agencia especial de les Nacions Unides responsable de la protecció i la seguretat de la navegació i que promou la prevenció de la pol·lució marina produïda pels vaixells. El portal ofereix informació, plans estratègics i d'acció, esdeveniments, programes, ofertes de treball, publicacions, etc.
http://www.imo.org
ANAVE - Associació de Naviliers Espanyols
http://www.anave.es
IEEE - Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics
Portal en anglès d'una associació professional mundial que es dedica a l'avenç de la innovació tecnològica en benefici de la humanitat. Ofereix serveis, ofertes de treball, participació i oportunitats de voluntariat, publicacions, conferències i esdeveniments, formació, guies d'aprenentatge, educació tècnica i recursos educatius preuniversitaris, recursos per al desenvolupament professional, enllaços d'interès, etc.
http://www.ieee.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat