Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Enginyeria de sistemes i tecnologia naval/Facultat de Nàutica de Barcelona (Barcelona)

Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria de sistemes i tecnologia naval per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Proporcionar als futurs titulats i titulades els coneixements necessaris per exercir com a  expert en propulsió i sistemes del vaixell.

Aportar a l'estudiantat una formació amb una marcada orientació professional cap a les activitats tecnològiques lligades a l'àmbit de l'enginyeria naval en camps com: vaixells i embarcacions de tot tipus; plataformes i artefactes flotants i fixos (dics flotants, estructures per a l'explotació i aprofitament de recursos marins o estructures marines per a la generació d'energia renovable); vivers marins i sistemes de pesca, i altres indústries marítimes. 

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Quadrimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà35%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries138.0
Optatives18.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a naval
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5,02     |    Codi PIN:31049     |    Places orientatives:60
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Dibuix Tècnic0.2
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.1
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.2
    Tecnologia Industrial0.1
On s'imparteix
Facultat de Nàutica de Barcelona (UPC)
(Centre propi)
pla de Palau, 18
08003  Barcelona
www.fnb.upc.edu
Telèfon: 93 401 79 41
Fax: 93 401 79 10


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria naval i oceànica que formin part de les activitats de construcció, muntatge, transformació, explotació, manteniment, reparació o desballestament de vaixells, embarcacions i artefactes marins, així com les de fabricació, instal·lació, muntatge o explotació dels equips i sistemes navals i oceànics.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes en el seu àmbit.
 • Capacitat per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i versatilitat per adaptar-se a noves situacions basant-se en els coneixements adquirits en matèries bàsiques i tecnològiques.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític, i també per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses.
 • Capacitat per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs, basant-se en els coneixements adquirits en aquestes matèries.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i ambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i de les institucions i organismes.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic naval.
Propulsió i serveis del vaixell
 • Coneixement dels materials específics per a màquines, equips i sistemes navals, i també dels criteris per fer-ne la selecció.
 • Coneixement dels motors dièsel marins, turbines de gas i plantes de vapor.
 • Coneixement dels equips i sistemes auxiliars navals.
 • Coneixement de les màquines elèctriques i dels sistemes elèctrics navals.
 • Capacitat per projectar sistemes hidràulics i pneumàtics.
 • Coneixement dels mètodes de projecte dels sistemes de propulsió naval.
 • Coneixement dels mètodes de projecte dels sistemes auxiliars dels vaixells i artefactes.
 • Coneixement dels processos de fabricació mecànica.
 • Coneixement dels processos de muntatge a bord de màquines, equips i sistemes.
 • Coneixement dels fonaments del trànsit marítim per poder-lo aplicar en la selecció i el muntatge dels mitjans de càrrega i descàrrega del vaixell.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Capacitat per resoldre els problemes matemàtics que es puguin plantejar en l'enginyeria.
 • Comprensió i domini dels conceptes bàsics de la física i la seva aplicació per resoldre problemes propis de l'enginyeria.
 • Coneixements bàsics de la química general, la química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria.
 • Coneixements bàsics sobre l'ús i la programació dels ordinadors, els sistemes operatius, les bases de dades i els programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
 • Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mitjà de mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
 • Coneixement adequat del concepte d'empresa, i del marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
 • Coneixement dels conceptes fonamentals de la mecànica de fluids i de la seva aplicació a les carenes de vaixells i artefactes, i a les màquines, els equips i els sistemes navals.
 • Coneixement de la ciència i la tecnologia de materials i capacitat per seleccionar-los i avaluar-ne el comportament.
 • Coneixement de la teoria de circuits i de les característiques de les màquines elèctriques.
 • Coneixement de la teoria d'automatismes i mètodes de control, i com aplicar-los a bord.
 • Coneixement de les característiques dels components i sistemes electrònics i com aplicar-los a bord.
 • Coneixement de l'elasticitat i la resistència de materials i capacitat per realitzar càlculs d'elements sotmesos a sol·licitacions diverses.
 • Coneixement de la mecànica i dels components de màquines.
 • Coneixement de la termodinàmica aplicada i de la transmissió de calor.
 • Coneixement de les característiques dels sistemes de propulsió naval.
 • Capacitat per elaborar el càlcul i el control de vibracions i sorolls a bord de vaixells i artefactes.
 • Coneixement dels sistemes per avaluar-ne la qualitat, i de la normativa i els mitjans relatius a la seguretat i la protecció ambiental.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Optimització i manteniment en instal·lacions marítimes
 • manteniment industrial
 • seguretat i contaminació
 • drassanes
 • construcció naval
 • peritatges
 • administració marítima
 • disseny del sistema de propulsió
Sortides professionals
 • Enginyer/a tècnic/a naval, amb especialitat en propulsió i serveis del vaixell.
 • Gestor/a i tècnic/a a drassanes i empreses del sector de la construcció naval.
 • Cap de manteniment d'instal·lacions marítimes i industrials.
 • Inspector/a de l'administració marítima.
 • Comissari/ària d'avaries.
 • Inspector/a de seguretat i contaminació.
 • Tècnic/a d'inspeccions d'embarcacions d'esbarjo.
 • Exercici lliure de la professió.
Perspectives de futur de la titulació

Al voltant del 80% de les importacions i del 50% de les exportacions, en tonatge, es transporten en aquests moments per via marítima. També s'està incrementant en gran mesura el transport marítim de curta distància (short sea shipping) amb les denominades «autopistes del mar», com una alternativa al transport terrestre a Europa. Així doncs, es requeriran mitjans de transport marítim nous i millors, que siguin més sostenibles i respectuosos amb la conservació del medi ambient, fet que implicarà haver de desenvolupar tecnologies navals innovadores i vaixells amb equips i sistemes més tecnificats. Per aconseguir aquestes fites, la indústria naval ha de continuar progressant tecnològicament i incrementar el nivell de competitivitat.

A més, l'explotació dels recursos marins, incloent-hi les energies renovables procedents del mar, és un altre dels àmbits de l'enginyeria naval que implicarà un repte de futur. Tampoc cal oblidar un sector cada vegada més consolidat i amb unes expectatives de desenvolupament constant com és el sector de la nàutica d'esbarjo.

Per tot això, les perspectives de present i futur són prometedores per al sector de la construcció naval, en el qual les persones graduades en enginyeria de sistemes i tecnologia naval desenvoluparan la seva activitat professional.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial de Pèrits i d'Enginyers Tècnics Navals
http://www.copitnavales.net
Col·legi d'Oficials de la Marina Mercant Espanyola
http://www.comme.org
Marina Mercant. Ministeri de Foment. Govern d'Espanya
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/direcciones_generales/marina_mercante
IMO - Organització Marítima Internacional
Portal en anglès d'una agencia especial de les Nacions Unides responsable de la protecció i la seguretat de la navegació i que promou la prevenció de la pol·lució marina produïda pels vaixells. El portal ofereix informació, plans estratègics i d'acció, esdeveniments, programes, ofertes de treball, publicacions, etc.
http://www.imo.org
ANAVE - Associació de Naviliers Espanyols
http://www.anave.es
ingenierosnavales.com
http://www.ingenierosnavales.com
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta