Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Enginyeria geològica/Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (Barcelona)

Interuniversitari

Universitat coordinadora: Universitat Politècnica de Catalunya

Universitats participants: Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria geològica per la Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb una bona formació en ciències bàsiques i amb una visió àmplia de l'enginyeria geològica.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Quadrimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà28%
Català72%
Mobilitat obligatòria:Si

Al llarg dels seus estudis, l'estudiantat ha de fer obligatòriament alguna estada internacional. Hi ha diferents opcions:

 • A partir del tercer curs, fer una estada d'estudis en una universitat estrangera, dins del marc dels programes d'intercanvi, amb la possibilitat de cursar tant assignatures com el treball de final de grau a la universitat de destí.
 • Fer pràctiques en una empresa estrangera.

Hi ha acords d'intercanvi amb universitats dels Estats Units d'Amèrica, l'Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica.

És possible el reconeixement de crèdits addicionals per la participació en els programes de mobilitat, a banda dels crèdits de les assignatures cursades.

Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries147.0
Optatives6.0
Treball fi de grau27.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits optatius.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a de mines
Accés i notes de tall
Ofertes
 • · Enginyeria Geològica
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:90901     |    Places orientatives:40
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.2
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.1
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.1
    Tecnologia Industrial0.1
On s'imparteix
Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (UPC)
(Centre propi)
Campus Nord
Edifici C2
C. de Jordi Girona, 1-3
08034  Barcelona
Telèfon: 93 401 69 00
Fax: 93 401 65 04


Facultat de Ciències de la Terra (UB)
(Centre propi)
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
C. de Martí i Franquès, s/n
08028  Barcelona
www.ub.edu/geologia
Telèfon: 93 402 13 36
Fax: 93 402 13 40


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitació cientificotècnica per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic de mines i coneixement de les funcions d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, construcció, manteniment, conservació i explotació.
 • Comprensió dels múltiples condicionaments de caràcter tècnic i legal que es plantegen en el desenvolupament, en l'àmbit de l'enginyeria de mines, que tinguin per objecte la prospecció i investigació geologicominera, les explotacions de tota mena de recursos geològics incloent-hi les aigües subterrànies, les obres subterrànies, els emmagatzematges subterranis, les plantes de tractament i benefici, les plantes energètiques, les plantes mineralúrgiques i siderúrgiques, les plantes de materials per a la construcció, les plantes de carboquímica, petroquímica i gas, les plantes de tractaments de residus i efluents i les fàbriques d'explosius, i capacitat per emprar mètodes contrastats i tecnologies acreditades, amb la finalitat d'aconseguir la màxima eficàcia possible tot respectant el medi ambient i protegint la seguretat i la salut dels treballadors i usuaris d'aquestes instal·lacions.
 • Capacitat per dissenyar, redactar i planificar projectes parcials o específics de les unitats definides en l'apartat anterior, com ara instal·lacions mecàniques i elèctriques i el seu manteniment, xarxes de transport d'energia, instal·lacions de transport i emmagatzematge per a materials sòlids, líquids o gasosos, runam, basses o preses, sosteniment i fonamentació, enderroc, restauració, voladures i logística d'explosius.
 • Capacitat per dissenyar, planificar, operar, inspeccionar, signar i dirigir projectes, plantes o instal·lacions, en el seu àmbit.
 • Capacitat per realitzar estudis d'ordenació del territori i dels aspectes mediambientals relacionats amb els projectes, les plantes i les instal·lacions, en el seu àmbit.
 • Capacitat per al manteniment, la conservació i l'explotació dels projectes, les plantes i les instal·lacions, en el seu àmbit.
 • Coneixement per realitzar, en l'àmbit de l'enginyeria de mines, mesuraments, replantejaments, plans i mapes, càlculs, valoracions, anàlisi de riscos, peritatges, estudis i informes, planificacions de tasques, estudis d'impacte ambiental i social, plans de restauració, sistema de control de qualitat, sistema de prevenció, anàlisi i valoració de les propietats dels materials metàl·lics, ceràmics, refractaris, sintètics i altres materials, caracterització de sòls i massissos rocosos i altres treballs anàlegs.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic de mines.
Sondatges i prospeccions mineres

- Capacitat per conèixer, comprendre i emprar els principis dels àmbits següents:

 • Prospecció geofísica i geoquímica.
 • Disseny, planificació i execució per a la prospecció i l'extracció de minerals, roques, combustibles fòssils i nuclears, aigües subterrànies i geotècnics, així com per a la injecció de fluids en estructures subterrànies.
 • Tècniques de perforació i sosteniment aplicades a obres subterrànies i superficials.
 • Assajos mineralògics, petrogràfics i geotècnics. Tècniques de mostratge.
 • Control de la qualitat dels materials emprats.
 • Geologia general i de detall.
 • Estudis hidrològics, hidrogeològics, estratigràfics i paleontològics.
 • Topografia general i de detall.
 • Elaboració de cartografia temàtica.
 • Modelització de jaciments.
 • Estudis geotècnics aplicats a la mineria, la construcció i l'obra civil.
 • Disseny i execució d'obres superficials i subterrànies.
 • Ecologia i ordenació del territori. Planificació i gestió territorial i urbanística.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Redacció d'estudis, informes i projectes d'enginyeria geològica que satisfacin els requeriments tècnics necessaris i alhora proposin solucions executables i factibles econòmicament.
 • Comprensió de les relacions entre les diferents disciplines científiques que integren el camp de coneixement relatiu a l'enginyeria geològica.
 • Assimilació del mètode científic i aplicació d'aquest mètode a les diferents disciplines que integren l'àmbit professional de l'enginyeria geològica.
 • Comprensió de la professió i de la seva funció en la societat, i capacitat d'orientar adequadament l'elaboració de projectes, de manera que tinguin en compte el context social i econòmic existent.
 • Coneixement i aplicació dels mètodes d'investigació i preparació de projectes propis de l'enginyeria geològica.
 • Direcció i integració d'equips de treball multidisciplinaris en àmbits propis de l'enginyeria geològica o que hi són afins.
 • Cerca, obtenció, processament, desenvolupament i comunicació d'informació científica i tècnica relacionada amb els camps d'actuació propis de l'enginyeria geològica.
 • Comprensió dels problemes de la concepció, la construcció i l'enginyeria vinculats amb els projectes i les obres d'enginyeria geològica.
 • Coneixement adequat de les diferents tecnologies existents per a la caracterització del terreny, tant en superfície com en profunditat, i aplicació d'aquestes a l'enginyeria geològica.
 • Coneixement adequat de les indústries, les organitzacions, les normatives i els procediments relacionats directament amb l'enginyeria geològica i els seus sectors afins.
 • Direcció de l'execució material de les obres d'enginyeria geològica i de les seves instal·lacions i elements, control qualitatiu i quantitatiu d'allò construït mitjançant l'establiment i la gestió dels plans de control de qualitat, sistemes i execució d'obra, i elaboració dels registres corresponents.
 • Control econòmic de les obres i els projectes, elaboració de les certificacions i liquidació de l'obra executada.
 • Redacció d'estudis i plans de seguretat i salut laboral, i coordinació de l'activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral en obres i projectes vinculats amb l'enginyeria geològica, tant en fase de projecte com d'execució.
 • Realització d'activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions, peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres d'anàlegs, i redacció dels informes, els dictàmens i els documents tècnics corresponents; elaboració d'estudis de viabilitat econòmica i realització d'aixecaments topogràfics i cartogràfics.
 • Assessorament tècnic en els processos de fabricació de sistemes materials i d'elements utilitzats en l'enginyeria geològica.
 • Representació tècnica de les empreses en les obres i els treballs d'enginyeria geològica.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Empreses constructores: construcció de carreteres, túnels, preses i fonaments, i control de qualitat.
 • Enginyeries especialitzades: correcció de talussos, millora del terreny, injeccions, instrumentació geotècnica, etc.
 • Consultories: estudis geològics i geotècnics d'obres públiques, avaluació i gestió de recursos hídrics, roques industrials i minerals, i estudis d'impacte ambiental.
 • Empreses de sondeigs: reconeixement i caracterització del terreny.
 • Laboratoris d'assaig: assaigs geotècnics, d'aigües i sòls.
 • Laboratoris de qualitat.
Sortides professionals
 • Projectista, director/a i executor/a d'obres d'enginyeria de moviment de terres.
 • Tècnic/a en excavacions subterrànies i d'obres geotècniques.
 • Dissenyador/a de fonaments.
 • Tècnic/a en definició de sistemes de contenció i reforç del terreny.
 • Tècnic/a en reconeixement del terreny per a la mineria.
 • Avaluador/a, gestor/a i protector/a dels recursos naturals.
 • Avaluador/a d'impacte sobre el medi físic i sobre els sistemes naturals, incloent-hi l'elaboració de les mesures de correcció corresponents.
 • Tècnic/a en emmagatzematge i gestió de residus.
 • Tècnic/a de cossos específics de l'Administració pública.
 • Exercici lliure de la professió.
Perspectives de futur de la titulació

El món professional de l'enginyeria geològica està molt lligat al sector de la construcció, però l'evolució de les necessitats de la nostra societat fa pensar que es requeriran tècnics i tècniques per treballar en la gestió dels recursos naturals i en la gestió i la correcció de problemes ambientals (residus, contaminació d'aigües, restauració d'espais degradats, etc.), i, en aquests àmbits, les persones titulades en enginyeria geològica tenen una formació sòlida.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Mines de Catalunya i Balears
http://www.colegiominas.com/catala
Col·legi Oficial d'Enginyers de Mines del Nord-oest d'Espanya
http://www.coimne.es
Institut Geològic i Miner d'Espanya. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.igme.es
iom3 - Institut de Materials, Minerals i Mineria
Portal en anglès d'una institució anglesa d'enginyeria que promou i desenvolupa tots els aspectes de la ciència i l'enginyeria de materials, la geologia, l'enginyeria del petroli i la metal·lúrgia d'extracció. El portal ofereix informació, enllaços a altres organitzacions, ofertes de treball, formació i educació, publicacions, serveis d'informació, esdeveniments, etc.
http://www.iom3.org
IDEC - Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya
http://www.geoportal.cat/
Agència de Residus de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc
Gremi d'Àrids de Catalunya
Portal d'una associació que agrupa les empreses catalanes que dediquen la seva activitat econòmica a l'extracció i el tractament d'àrids. Ofereix informació, activitats, serveis, publicacions, butlletí del gremi, recursos pedagògics, legislació, enllaços d'interès, notícies de premsa, documentació tècnica, etc.
http://www.gremiarids.com
IAEG - Associació Internacional per a l'Enginyeria Geològica i el Medi Ambient
Portal en anglès d'una organització científica mundial que promou l'avenç de l'enginyeria geològica mitjançant activitats tecnològiques, la recerca i la formació avançada. El portal ofereix notícies, calendari d'esdeveniments, enllaços d'interès, informació de grups geològics nacionals, butlletí, documentació específica, etc.
http://www.iaeg.info
AEG - Associació d'Enginyers Ambientals i Geològics
http://www.aegweb.org
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
Agència Europea de Medi Ambient
http://www.eea.europa.eu
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta