Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria geomàtica i topografia/Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (Barcelona)

Universitat:Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria geomàtica i topografia per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Proporcionar una formació de caràcter generalista sobre les bases teòriques, tècniques i de les tecnologies pròpies del sector de la geomàtica.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Quadrimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà40%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries138.0
Optatives18.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits optatius.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a en topografia
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Enginyeria geomàtica i topografia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.0     | Codi PIN:31032     | Places orientatives:40
On s'imparteix
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (UPC)
(Centre propi)
Edifici P
Av. del Doctor Marañón, 44-50
08028  Barcelona
www.epseb.upc.edu
Telèfon: 93 401 63 00
Fax: 93 401 63 06


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Dissenyar i desenvolupar projectes geomàtics i topogràfics.
 • Analitzar, registrar i organitzar el coneixement de l'entorn i de la distribució de la propietat i fer servir aquesta informació per al planejament i l'administració del sòl.
 • Comprendre i analitzar els problemes d'implantació en el terreny de les infraestructures, construccions i edificacions projectades des de l'enginyeria en topografia, analitzar-los i fer-ne la implantació.
 • Capacitat per a la presa de decisions, el lideratge, la gestió de recursos humans i la direcció d'equips interdisciplinaris relacionats amb la informació espacial.
 • Determinar, mesurar, avaluar i representar el terreny, objectes tridimensionals, punts i trajectòries.
 • Reunir i interpretar informació del terreny, i també la que hi estigui relacionada geogràficament i econòmicament.
 • Gestió i execució de projectes de recerca, desenvolupament i innovació en l'àmbit d'aquesta enginyeria.
 • Planificació, projecte, direcció, execució i gestió de processos de mesura, sistemes d'informació, explotació d'imatges, posicionament i navegació; modelització, representació i visualització de la informació territorial tant a la superfície terrestre, com a sota i a sobre d'aquesta superfície.
 • Planificació, projecte, direcció, execució i gestió de processos i productes d'aplicació en l'obra civil i l'edificació, en l'àmbit geomàtic.
 • Planificació, projecte, direcció, execució i gestió de processos i productes d'aplicació en l'enginyeria mediambiental, agronòmica, forestal i minera, en l'àmbit geomàtic.
 • Planificació, projecte, direcció, execució i gestió de processos i productes d'aplicació en la societat de la informació en l'àmbit geomàtic.
 • Planificació, projecte, direcció, execució i gestió de processos i productes d'aplicació en cadastre i registre, ordenació del territori i valoració, en l'àmbit geomàtic.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Cartografia i sistemes d'informació geogràfica.
 • Fotogrametria i teledetecció.
 • Infraestructura de dades espacials.
 • Gestió d'empresa en l'àmbit de la geomàtica.
 • Transport, mobilitat i control de flotes.
 • Sistemes de posicionament global.
 • Enginyeria civil.
 • Meteorologia.
 • Edificació.
 • Arqueologia.
 • Patrimoni.
 • Topografia.
 • Geodèsia.
Sortides professionals
 • Tècnic/a en la determinació de les dades necessàries per definir la mida, la posició, la forma i el contorn de qualsevol part de la Terra, posant de manifest qualsevol canvi que s'hi produeixi.
 • Tècnic/a en el posicionament d'objectes en l'espai i el temps per sobre o per sota de la superfície terrestre: carreteres, ponts, edificis, túnels, etc.
 • Tècnic/a en la determinació de la posició dels límits dels terrenys públics o privats, incloent fronteres nacionals o internacionals, i el registre o la inscripció d'aquests terrenys davant les autoritats competents.
 • Dissenyador/a i tècnic/a en l'establiment i la manipulació de sistemes d'informació geogràfica (SIG) i la captura, l'emmagatzematge, l'anàlisi, l'administració i la difusió de dades.
 • Analista, intèrpret i integrador/a d'objectes i fenòmens espacials en sistemes d'informació geogràfica, incloent la visualització i la incorporació d'aquestes dades en mapes, models i instruments digitals mòbils.
 • Tècnic/a en l'estudi del medi ambient.
 • Tècnic/a en el mesurament de recursos terrestres i marítims i l'ús de dades en el planejament del desenvolupament d'àrees urbanes, rurals i regionals, i també en el plantejament del territori.
 • Tècnic/a en el desenvolupament i la reordenació de la propietat urbana i rural.
 • Pèrit/a i administrador/a de la propietat, urbana i rural.
 • Planificador/a, mesurador/a i gestor/a de treballs relacionats amb la geomàtica, la topografia i els aixecaments no cartogràfics (arquitectònics, arqueològics…).
 • Tècnic/a en l'elaboració de cartografia a petita, mitjana i gran escala.
Perspectives de futur de la titulació

Les perspectives de futur de les persones titulades són positives, ateses les circumstàncies següents:

 • La necessitat de disposar de la cartografia actualitzada dels diferents elements (territori, edificacions, patrimoni) abans d'emprendre qualsevol tipus d'acció per modificar-los.
 • El desenvolupament d'infraestructures i projectes de gestió urbanística fan necessària la presència de professionals en totes les fases del procés: des de l'obtenció de la cartografia i les dades que permeten el coneixement actual del territori, indispensable per a una bona planificació, fins al desenvolupament de l'obra i el control geomètric i de qualitat.
 • Els sistemes d'informació geogràfica es consideren una de les eines més útils en la presa de decisions en nombrosos àmbits, com ara l'emmagatzematge, la gestió i l'anàlisi de la informació espacial, gràcies a la seva capacitat per considerar múltiples variables en l'anàlisi.
 • La situació actual de promoció dels plans d'observació de la Terra i el desenvolupament de noves tecnologies per a la captura i la gestió de dades espacials.
 • La integració i la difusió de cartografia per mitjà d'infraestructures de dades espacials.
 • La gestió i el seguiment de sistemes de transport que requereix la intervenció d'experts en posicionament i una cartografia navegable de qualitat.
 • La gestió de cartografia i dades espacials per a l'optimització de recursos, especialment per als països en vies de desenvolupament.
Institucions d'interès
IDEC - Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya
http://www.geoportal.cat/
Avís legal| Sobre gencat