Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Enginyeria geomàtica i topografia/Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (Barcelona)

Universitat:Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria geomàtica i topografia per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Proporcionar una formació de caràcter generalista sobre les bases teòriques, tècniques i de les tecnologies pròpies del sector de la geomàtica.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UPCEscola Politècnica Superior d'Edificació de BarcelonaEnginyeria tècnica en topografia
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Quadrimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà40%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries138.0
Optatives18.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits optatius.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a en topografia
Com s'accedeix
Ofertes
 • Enginyeria geomàtica i topografia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:31032     | Places orientatives:40
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
On s'imparteix
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (UPC)
(Centre propi)
Edifici P
Av. del Doctor Marañón, 44-50
08028  Barcelona
www.epseb.upc.edu
Telèfon: 93 401 63 00
Fax: 93 401 63 06


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Dissenyar i desenvolupar projectes geomàtics i topogràfics.
 • Analitzar, registrar i organitzar el coneixement de l'entorn i de la distribució de la propietat i fer servir aquesta informació per al planejament i l'administració del sòl.
 • Comprendre i analitzar els problemes d'implantació en el terreny de les infraestructures, construccions i edificacions projectades des de l'enginyeria en topografia, analitzar-los i fer-ne la implantació.
 • Capacitat per a la presa de decisions, el lideratge, la gestió de recursos humans i la direcció d'equips interdisciplinaris relacionats amb la informació espacial.
 • Determinar, mesurar, avaluar i representar el terreny, objectes tridimensionals, punts i trajectòries.
 • Reunir i interpretar informació del terreny, i també la que hi estigui relacionada geogràficament i econòmicament.
 • Gestió i execució de projectes de recerca, desenvolupament i innovació en l'àmbit d'aquesta enginyeria.
 • Planificació, projecte, direcció, execució i gestió de processos de mesura, sistemes d'informació, explotació d'imatges, posicionament i navegació; modelització, representació i visualització de la informació territorial tant a la superfície terrestre, com a sota i a sobre d'aquesta superfície.
 • Planificació, projecte, direcció, execució i gestió de processos i productes d'aplicació en l'obra civil i l'edificació, en l'àmbit geomàtic.
 • Planificació, projecte, direcció, execució i gestió de processos i productes d'aplicació en l'enginyeria mediambiental, agronòmica, forestal i minera, en l'àmbit geomàtic.
 • Planificació, projecte, direcció, execució i gestió de processos i productes d'aplicació en la societat de la informació en l'àmbit geomàtic.
 • Planificació, projecte, direcció, execució i gestió de processos i productes d'aplicació en cadastre i registre, ordenació del territori i valoració, en l'àmbit geomàtic.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Capacitat per la resolució dels problemes matemàtics que es poden plantejar en l'enginyeria.
 • Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i  derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.
 • Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.
 • Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics que s'apliquen en enginyeria.
 • Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
 • Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa, organització i gestió d'empreses.
 • Coneixement bàsic de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria.
 • Coneixement de climatologia.
 • Coneixement, utilització i aplicació d'instruments i mètodes topogràfics adequats per a la realització d'aixecaments i replanteigs; d'instruments i mètodes fotogramètrics adequats per a la realització de cartografia; de les tècniques de tractament.
 • Capacitat per l'anàlisi de dades espacials i per l'estudi de models aplicats a la enginyeria i arquitectura.
 • Coneixement, aplicació i anàlisi dels processos de tractament d'imatges digitals i informació espacial, procedents de sensors aerotransportats i satèl·lits.
 • Disseny, producció i difusió de la cartografia bàsica i temàtica; implementació, gestió i explotació de sistemes d'informació geogràfica (SIG).
 • Coneixement i aplicació de la geodèsia geomètrica.
 • Coneixement sobre mètodes de construcció; anàlisi d'estructures; disseny, execució i control d'infraestructures en el treball amb equips multidisciplinaris, coneixements d'hidràulica.
 • Aplicació dels coneixements sobre: vigilància i control de l'impacte ambiental; sistemes de gestió i legislació ambiental.
 • Avaluació i elaboració d'estudis d'impacte ambiental.
 • Coneixement sobre: seguretat, salut i riscos laborals en l'àmbit de aquesta enginyeria i en l'entorn de la seva aplicació i desenvolupament.
 • Coneixement i aplicació dels mètodes i tècniques geomàtiques en l'àmbit de les diferents enginyeries.
 • Coneixement, utilització i aplicació d'instruments i mètodes fotogramètrics i topogràfics adequats per a la realització d'aixecaments no cartogràfics.
 • Coneixement i gestió d'equips multidisciplinaris d'infraestructura de dades espacials (IDE).
 • Coneixement i aplicació dels mètodes i tècniques propis de la geodèsia física i espacial; geomagnetisme; sismologia i enginyeria sísmica; gravimetria.
 • Coneixement de cartografia matemàtica.
 • Coneixement sobre: gestió cadastral: aspectes físics, jurídics i fiscals; registre de la propietat; taxacions i valoracions.
 • Aptitud i capacitat per desenvolupar anàlisi i planificació territorial i sostenibilitat territorial en el treball amb equips multidisciplinaris.
 • Coneixement i aplicació de mètodes d'ajust mínim quadràtic en l'àmbit d'observacions topo-geodèsiques, fotogramètriques i cartogràfiques.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Cartografia i sistemes de informació geogràfica
 • fotogrametria i teledetecció
 • infraestructura de dades espacials
 • gestió d'empresa en l'àmbit de la geomàtica
 • transport, mobilitat i control de flotes
 • sistemes de posicionament global
 • enginyeria civil
 • meteorologia
 • edificació
 • arqueologia
 • patrimoni
 • topografia
 • geodèsia.
Sortides professionals
 • Tècnic/a en la determinació de les dades necessàries per a definir la mida, posició, forma i contorn de qualsevol part de la Terra, posant de manifest qualsevol canvi que es produeixi.
 • Tècnic/a en el posicionament d'objectes en l'espai i el temps per sobre o per sota de la superfície terrestre: carreteres, ponts, edificis, túnels, etc.
 • Tècnic/a en la determinació de la posició dels límits dels terrenys públics o privats, incloent fronteres nacionals o internacionals i el registre o inscripció d'aquests terrenys davant les autoritats competents.
 • Dissenyador/a i tècnic/a en l'establiment i manipulació de sistemes d'informació geogràfica (SIG) i la captura, emmagatzematge, anàlisi, administració i difusió de les dades.
 • Analista, intèrpret i integrador/a d'objectes i fenòmens espacials en sistemes d'informació geogràfica, incloent la visualització i incorporació d'aquestes dades en mapes, models i instruments digitals mòbils.
 • Tècnic/a en l'estudi del medi ambient.
 • Tècnic/a en el mesurament de recursos terrestres i marítims i ús de dades en el planejament del desenvolupament d'àrees urbanes, rurals i regionals i el plantejament del territori.
 • Tècnic/a en el desenvolupament i la reordenació de la propietat urbana i rural.
 • Pèrit i administrador/a de la propietat, urbana i rural.
 • Planificador/a, mesurador/a i gestor/a de treballs relacionats amb la geomàtica i la topografia, els aixecaments no cartogràfics (arquitectònics, arqueològics…).
 • Tècnic/a en l'elaboració de cartografia a petita, mitjana i gran escala.
Perspectives de futur de la titulació

Les perspectives de futur de les persones titulades són positives ateses les següents circumstàncies:

 • La necessitat de disposar de la cartografia actualitzada dels diferents elements (territori, edificacions, patrimoni) abans d'emprendre qualsevol tipus d'acció per a la seva modificació.
 • El desenvolupament d'infraestructures i projectes de gestió urbanística fan necessària la presència de professionals a totes les fases del procés: des de l'obtenció de la cartografia i dades que permeten el coneixement actual del territori, indispensable per a una bona planificació, fins el desenvolupament de l'obra i control geomètric i de qualitat.
 • Els sistemes d'informació geogràfica són considerats una de les eines més útils en la presa de decisions a nombrosos àmbits com l'emmagatzematge i la gestió i anàlisi de la informació espacial, gràcies a la seva capacitat per considerar múltiples variables en l'anàlisi.
 • La situació actual de promoció dels plans d'observació de la Terra i el desenvolupament de noves tecnologies per a la captura i gestió de dades espacials.
 • La integració i difusió de cartografia a través d'infraestructures de dades espacials.
 • La gestió i el seguiment de sistemes de transport que requereix la intervenció d'experts en posicionament i una cartografia navegable de qualitat.
 • La gestió de cartografia i dades espacials per a l'optimització de recursos, especialment, per als països en vies de desenvolupament.
Institucions d'interès
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Topografia de Catalunya
http://www.coet-top.org
ICC - Institut Cartogràfic de Catalunya
http://www.icc.es
Institut Geogràfic Nacional. Ministeri de Foment. Govern d'Espanya
http://www.ign.es/ign/main/index.do?locale=ca
Grup d'Investigació Mercator Tecnologíes de la GeoInformació. Universitat Politècnica de Madrid
Portal del grup d'investigació Mercator, que treballa amb tecnologies capaces de capturar, analitzar i visualitzar la informació geogràfica, i que pretén aconseguir l'establiment d'una infraestructura nacional de dades espacials sobre la base de diferents estratègies de treball i recerca. El portal ofereix enllaços d'interès i calendari d'esdeveniments.
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=grupo.jsp&idGrupo=337
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Topografia
http://www.coit-topografia.es
Col·legi i Associació d'Enginyers de Forests
http://www.ingenierosdemontes.org
Col·legi i Associació d'Enginyers de Forests de Catalunya
http://www.cefc.cat
Col·legi d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya
http://www.etforestals.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat