Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Enginyeria informàtica/Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (Vilanova i la Geltrú)

Universitat:Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Mencions:Tecnologies de la informació *
Objectius de l'estudi

Oferir els coneixements necessaris vinculats al disseny, la construcció i el manteniment de sistemes informàtics, especialment en l'àmbit de les tecnologies de la informació. La titulació consta als primers cursos d'un conjunt de matèries de caràcter formatiu bàsic, com ara les matemàtiques, la física o els fonaments informàtics, etc., que inclouen continguts de sostenibilitat, d'accessibilitat i d'innovació, i que capacitaran l'estudiant per a l'aprenentatge i el desenvolupament de noves tecnologies. A continuació hi haurà un conjunt de matèries específiques d'informàtica que tindran com a objectiu formar l'estudiantat perquè pugui definir i seleccionar plataformes tant de maquinari (hardware) com de programari (software) per al desenvolupament d'aplicacions informàtiques.

Capacitar l'estudiantat per a l'aplicació dels conceptes d'economia i de gestió de recursos humans als projectes informàtics, i la comprensió de les necessitats tecnològiques d'una organització en tot allò que es refereix a les tecnologies de la informació i la comunicació.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Quadrimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà20%
Català75%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques66.0
Obligatòries114.0
Optatives36.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria informàtica
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5.368     |    Codi PIN:31037     |    Places orientatives:50
  On s'imparteix
  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (UPC)
  (Centre propi)
  Campus Vilanova i la Geltrú
  Edifici VG2
  Av. de Víctor Balaguer, 1
  08800  Vilanova i la Geltrú
  www.epsevg.upc.edu
  Telèfon: 93 896 77 01
  Fax: 93 896 77 00


  Món laboral
  Competències a assolir per l'estudiantat
  • Concepció, redacció, organització, planificació, desenvolupament i signatura de projectes en l'àmbit de l'enginyeria informàtica que tinguin per objecte, d'acord amb els coneixements adquirits, la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
  • Direcció de les activitats objecte dels projectes de l'àmbit de la informàtica d'acord amb els coneixements adquirits.
  • Disseny, desenvolupament, avaluació i comprovació de l'accessibilitat, l'ergonomia, la usabilitat i la seguretat dels sistemes, els serveis i les aplicacions informàtiques, així com de la informació que gestionen.
  • Definició, avaluació i selecció de plataformes de maquinari i de programari per al desenvolupament i l'execució de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, d'acord amb els coneixements adquirits.
  • Concepció, desenvolupament i manteniment de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per assegurar-ne la qualitat, d'acord amb els coneixements adquirits.
  • Concepció i desenvolupament de sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o distribuïdes integrant-hi maquinari, programari i xarxes d'acord amb els coneixements adquirits.
  • Coneixement, comprensió i aplicació de la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió i utilització de les especificacions, els reglaments i les normes de compliment obligatori.
  • Coneixement de les matèries bàsiques i les tecnologies que capacitin per a l'aprenentatge i el desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, així com d'aquelles que dotin d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
  • Resolució de problemes amb iniciativa i presa de decisions amb autonomia i creativitat, així com comunicació i transmissió dels coneixements, les habilitats i les destreses en la professió.
  • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs d'informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits.
  • Anàlisi i valoració de l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, que han de comprendre la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer/a tècnic/a en informàtica.
  • Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com legislació, regulació i normalització en l'àmbit dels projectes informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits.
  Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

  Aquesta titulació capacita per exercir múltiples activitats en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, la indústria, el comerç i els serveis, tant en l'Administració i els organismes públics com en empreses privades, i també en la docència.

  L'enginyer/a en informàtica és un expert en tecnologia del programari, en arquitectura i tecnologia dels computadors, en tecnologia de les xarxes de computadors i en equips electrònics, uns coneixements que el capaciten per treballar en tot tipus d'empreses i en tots els departaments de l'empresa, encara que fonamentalment s'agrupin al departament d'informàtica. Els titulats i les titulades, per tant, hauran de poder incorporar-se sense problemes en empreses del sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions, i en departaments d'informàtica d'empreses de qualsevol sector amb implantació de noves tecnologies, amb les funcions de dissenyar, desenvolupar, mantenir i comercialitzar equips i sistemes que incorporin subsistemes informàtics i telemàtics. Els camps més professionalitzats són els centres de càlcul, les empreses de maquinari i programari, les entitats financeres, les empreses de telecomunicacions, d'electricitat, d'alta tecnologia i de seguretat, i les consultores informàtiques.

  Entre les empreses que no són estrictament de TIC amb més presència de professionals de TIC, en destaquen els sectors de serveis a empreses, la indústria i la construcció, l'educació, la cultura i la recerca, la sanitat i l'assistència social, les institucions financeres i d'assegurances, l'Administració pública i la defensa.

  També cal afegir-hi l'àmbit de l'educació i la recerca.

  Sortides professionals
  • Càrrecs directius: director/a de sistemes d'informació, director/a de desenvolupament, director/a de producció i explotació o responsable d'informàtica.
  • Càrrecs de comandament: personal tècnic intermedi, cap de projectes, analista funcional, responsable d'àrea, consultor/a, arquitecte/a de bases de dades, responsable de qualitat, metodologies i organització o arquitecte/a de sistemes.
  • Càrrecs tècnics: administrador/a de bases de dades, responsable de xarxes i sistemes, responsable de seguretat dels sistemes d'informació o responsable de microxarxes.
  Perspectives de futur de la titulació

  Actualment, el context professional de les TIC està marcat per una gran demanda de professionals i, paral·lelament, es pot constatar un interès creixent per consolidar la identitat professional informàtica.

  En un context d'un creixement elevat de la informatització, de la connectivitat de les empreses, de les administracions públiques i de les llars de tothom, la formació de professionals en aquest sector és un factor decisiu per al progrés tecnològic i econòmic, i la cohesió social dels nostres països. Tanmateix, existeixen dades que indiquen que el futur pròxim seguirà marcat per un dèficit de professionals de TIC.

  Institucions d'interès
  Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya
  http://www.coetic.org
  AEPI - Associació Espanyola de Programadors Informàtics
  http://www.asociacionaepi.es
  Cat PL - Associació d'Empreses per al Programari Lliure
  http://catpl.cat
  AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
  Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
  http://www.ametic.es
  CTTC - Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
  http://www.cttc.es/
  ASTEL - Associació d'Empreses Operadores i de Serveis de Telecomunicació
  http://www.astel.es
  AHCIET - Associació Hispanoamericana de Centres d'Investigació i Empreses de Telecomunicacions
  http://www.ahciet.net
  ETSI - Institut Europeu de Normalització de les Telecomunicacions. Estàndards mundials
  http://www.etsi.org
  ITU - Unió Internacional de Telecomunicacions
  Portal d'un organisme de les Nacions Unides especialitzat en les tecnologies de la informació i la comunicació, que desenvolupa les seves activitats en els sectors de les radiocomunicacions, la normalització i el desenvolupament de les telecomunicacions. Ofereix informació, esdeveniments, publicacions, estadístiques, etc.
  http://www.itu.ch
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  http://w27.bcn.cat/porta22/cat
  Els estudis amb * estan en procés de validació
  Avís legal| Sobre gencat| Enquesta