Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Tecnologies marines/Facultat de Nàutica de Barcelona (Barcelona)

Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en tecnologies marines per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Mencions: Electrotècnia marina / Pràctiques en vaixell
Objectius de l'estudi

Formar l'estudiantat perquè pugui exercir la professió de segon oficial de màquines de la marina mercant.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Quadrimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà35%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques66.0
Obligatòries156.0
Optatives6.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
30.0 crèdits obligatoris.

En cas de realitzar la totalitat de les pràctiques a bord d'un vaixell, els i les alumnes obtindran el títol de segon/a oficial/a de màquines de la marina mercant juntament amb el títol acadèmic de grau.

A més, les pràctiques es podran dur a terme en empreses en terra. En aquest cas, l'alumnat obtindrà el títol acadèmic de grau i qui desitgi obtenir el títol professional expedit per l'administració marítima haurà de complir el període d'embarcament necessari en acabar el grau (fins a completar sis mesos d'embarcament).

Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Tecnologies Marines
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:31038     |    Places orientatives:40
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Dibuix Tècnic0.2
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.1
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.2
    Tecnologia Industrial0.1
On s'imparteix
Facultat de Nàutica de Barcelona (UPC)
(Centre propi)
pla de Palau, 18
08003  Barcelona
www.fnb.upc.edu
Telèfon: 93 401 79 41
Fax: 93 401 79 10


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Fonaments de matemàtiques, física, química general, química orgànica i inorgànica i la seva aplicació en l'enginyeria.
 • Coneixement de computadors i xarxes, sistemes operatius, aplicació i ús de bases de dades i aplicacions informàtiques, tècniques de representació, concepció espacial, normalització, disseny assistit per ordinador i fonaments del disseny industrial.
 • Coneixement d'economia d'empresa, organització, gestió, comercialització i finançament d'empreses marítimes.
 • Coneixement, utilització i aplicació al vaixell dels principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques marines.
 • Coneixement dels fonaments d'automatismes i mètodes de control aplicables al vaixell i les instal·lacions marítimes.
 • Coneixement i aplicació de tecnologies mediambientals i de sostenibilitat en el medi marí, i també de prevenció i lluita contra la contaminació.
 • Coneixement sobre seguretat i protecció del vaixell, prevenció contra incendis i supervivència, i també sobre sistemes de gestió de la qualitat i la seguretat aplicada al vaixell.
 • Coneixement sobre teoria del vaixell, construcció naval i sistemes principals, auxiliars i propulsors del vaixell.
 • Coneixement sobre legislació i normativa marítima.
 • Coneixement de termodinàmica aplicada i transmissió de calor, dels principis bàsics de la mecànica de fluids, de tecnologia mecànica, muntatges i metrotècnia, dels fonaments de ciència de materials, dels principis de teoria de màquines i mecanismes i de resistència de materials.
 • Coneixement i capacitat per organitzar i gestionar projectes de reparació, instal·lació, modificació, redisseny i manteniment de màquines i sistemes de vaixells.
 • Coneixement aplicat dels fonaments dels sistemes i les màquines fluidomecàniques, els motors de combustió interna, les turbines de vapor i de gas, els generadors de vapor, fred i climatització, i la gestió d'auditories energètiques.
 • Coneixement sobre control de màquines i accionaments elèctrics i les seves aplicacions a màquines i sistemes marins, sistemes elèctrics de propulsió, electrònica de potència, dels principis de la regulació automàtica i la seva aplicació a l'automatització de màquines i sistemes marítims.
 • Coneixement sobre operació, manteniment, redisseny i reparació de tots els sistemes existents a bord d'un vaixell, tipologia d'avaries, transports especials i mercaderies perilloses.
 • Coneixement i capacitat per dissenyar i gestionar sistemes d'optimització energètica aplicats a instal·lacions marines.
 • Coneixement dels propulsors marins: el càlcul, la selecció, el muntatge i el manteniment, els sistemes de reparació i reconstrucció d'elements de màquines marines i tipologia d'avaries.
 • Coneixement de gestió de la qualitat aplicada al vaixell, inspecció i societats de classificació.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Marina mercant
 • centrals tèrmiques i nuclears
 • manteniment industrial
 • fred industrial i climatització
 • inspecció marítima
 • administració marítima
 • formació
 • empreses navilieres
 • servei de vigilància duanera
 • drassanes
Sortides professionals
 • Oficial/a de màquines de la marina mercant.
 • Càrrecs tècnics i de gestió a centrals tèrmiques i nuclears.
 • Cap de manteniment d'instal·lacions marítimes i industrials.
 • Càrrecs tècnics i de gestió a drassanes, empreses del sector de la construcció naval i navilieres.
 • Inspector/a de l'administració marítima.
 • Comissari/ària d'avaries.
 • Inspector/a de seguretat i contaminació.
 • Inspector/a d'embarcacions d'esbarjo.
 • Formador/a.
Perspectives de futur de la titulació

Segons l'últim informe elaborat per BIMCO (Baltic and International Maritime Council) l'any 2005, que analitza l'oferta i la demanda mundial de marins (se'l considera l'estudi de més fiabilitat a escala mundial en aquest sector), el nombre d'oficials de la marina mercant s'estima en 466.000 i els països de l'OCDE (Amèrica del Nord, Europa occidental, Japó, etc.) segueixen sent els principals proveïdors d'oficials. Però el més significatiu de l'estudi esmentat, que estima una escassesa de 27.000 oficials en el món per al 2015, és que la demanda serà creixent, especialment en el cas dels oficials de màquines.

Per altra banda, la Comunitat Europea ha establert el transport marítim com una de les principals maneres de transport que cal desenvolupar; per aquest motiu ha determinat una nova política que ho compatibilitza amb altres mitjans de transport.

Tot això queda recollit al Llibre blanc del transport: la política europea del transport de cara al 2010. Els avenços continus que afecten tots els sectors també han incidit en la marina mercant, i han fet possible la creació d'embarcacions més segures i ràpides, amb grans avenços i innovacions tecnològiques.

En definitiva, mitjans de transport més competitius que requereixen professionals de l'enginyeria marina també competitius, capaços de rendibilitzar-ne l'ús. Cal indicar que les navilieres i altres àmbits del sector, com l'Administració (capitanies marítimes, salvament marítim, autoritats portuàries, etc.) i altres empreses marítimes (societats de classificació, asseguradores, construcció naval, etc.), a més d'altres àmbits industrials, també necessiten i necessitaran cobrir llocs de treball en terra amb oficials de màquines amb experiència professional en els vaixells.

Institucions d'interès
Col·legi d'Oficials de la Marina Mercant Espanyola
http://www.comme.org
Associació Catalana de Capitans de la Marina Mercant
http://www.capitansmercants.com
Col·legi Oficial de Pèrits i d'Enginyers Tècnics Navals
http://www.copitnavales.net
Marina Mercant. Ministeri de Foment. Govern d'Espanya
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/direcciones_generales/marina_mercante
IMO - Organització Marítima Internacional
Portal en anglès d'una agencia especial de les Nacions Unides responsable de la protecció i la seguretat de la navegació i que promou la prevenció de la pol·lució marina produïda pels vaixells. El portal ofereix informació, plans estratègics i d'acció, esdeveniments, programes, ofertes de treball, publicacions, etc.
http://www.imo.org
ANAVE - Associació de Naviliers Espanyols
http://www.anave.es
ingenierosnavales.com
http://www.ingenierosnavales.com
AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
http://www.ametic.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta